Άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές δικαιούνται και οι θετοί γονείς δικαστικοί λειτουργοί υιοθετημένων τέκνων (ΣτΕ)

ΣτΕ 4088/2015: Άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές δικαιούνται και οι θετοί γονείς δικαστικοί λειτουργοί υιοθετημένων τέκνων: Κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 21 του άρθρου 44 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ., δικαίωμα λήψης άδειας ανατροφής τέκνου, με αποδοχές, εννέα (9) μηνών θεμελιώνουν όχι μόνον οι φυσικοί γονείς δικαστικοί λειτουργοί γνησίων τέκνων αλλά, για την ταυτότητα του λόγου, και οι θετοί γονείς δικαστικοί λειτουργοί υιοθετημένων τέκνων, ενόψει των διατάξεων των άρθρων 21 παρ. 1 και 4 παρ. 1 Σ., αλλά και της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 1 της ευρωπαϊκής σύμβασης περί
υιοθεσίας ανηλίκων και των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, βάσει των οποίων εξομοιώνονται τα θετά προς τα γνήσια τέκνα, καθώς και οι υποχρεώσεις των γονέων προς τα γνήσια και θετά τέκνα τους, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 του Χάρτη ΘΔΕΕ και της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, με τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση γονικής άδειας σε όλους τους εργαζόμενους είτε λόγω γέννησης είτε λόγω υιοθεσίας παιδιού (βλ. ΣτΕ 607/2007 7μ.) – Εξάλλου, κατά την έννοια των ίδιων ως άνω διατάξεων της παρ. 21 του άρθρου 44 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ., ερμηνευόμενων σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 4 του Υπαλληλικού Κώδικα (ΥΚ) που προβλέπει τη χορήγηση τρίμηνης άδειας υιοθεσίας, για τη λήψη της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, με αποδοχές, από τη θετή μητέρα δικαστικό λειτουργό απαιτείται, αφενός να υποβληθεί από αυτήν σχετική αίτηση σε χρόνο που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της έναρξης της άδειας αυτής εντός δύο μηνών από τη λήξη της, αντίστοιχης εν προκειμένω με την άδεια μητρότητας της φυσικής μητέρας, τρίμηνης άδειας υιοθεσίας, αφετέρου το υιοθετούμενο τέκνο να μην έχει υπερβεί, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της προβλέπουσας ειδικά τη χορήγηση της άδειας υιοθεσίας πιο πάνω διάταξης του ΥΚ, το έκτο έτος της ηλικίας του (βλ. ΣτΕ 607/2007 7μ.) – Εξάλλου, σε περίπτωση υιοθεσίας από δικαστικό λειτουργό, με την ίδια δικαστική απόφαση, δύο τέκνων διαφορετικής ηλικίας, επιβάλλεται, ενόψει των προαναφερθεισών διατάξεων του Συντάγματος, της ευρωπαϊκής σύμβασης περί υιοθεσίας ανηλίκων, του Αστικού Κώδικα, του Χάρτη ΘΔΕΕ και της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ, να τύχει ανάλογης εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 53 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ΥΚ, με την οποία προβλέπεται ότι, σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, με αποδοχές, προσαυξάνεται κατά 6 μήνες για κάθε τέκνο πέραν του ενός, διότι η περίπτωση της υιοθεσίας από δικαστικό λειτουργό, με την ίδια δικαστική απόφαση, δύο τέκνων διαφορετικής ηλικίας δεν δύναται να εξομοιωθεί με την περίπτωση της απόκτησης από φυσική μητέρα δικαστικό λειτουργό δύο γνησίων τέκνων διαφορετικής ηλικίας, κατά την οποία (περίπτωση) θεμελιώνεται δικαίωμα της φυσικής μητέρας δικαστικού λειτουργού προς λήψη άδειας ανατροφής 9 μηνών, με αποδοχές, για καθένα από τα δύο γνήσια τέκνα, δηλαδή άδειας ανατροφής, με αποδοχές, συνολικής διάρκειας 18 μηνών, δοθέντος ότι οι προαναφερόμενες δύο κατηγορίες δικαστικών λειτουργών τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες –Επομένως, σε περίπτωση υιοθεσίας από δικαστικό λειτουργό, με την ίδια δικαστική απόφαση, δύο τέκνων διαφορετικής ηλικίας, ο θετός γονέας δικαστικός λειτουργός δικαιούται να λάβει, πέραν της άδειας ανατροφής 9 μηνών, με αποδοχές, για το πρώτο θετό τέκνο, επιπλέον άδεια ανατροφής 6 μηνών, με αποδοχές, για το δεύτερο θετό τέκνο. (πηγή: humanrightscaselaw.gr)

Σχόλια