Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Ηλιούπολης (νέα προκήρυξη)

Ο Δήμος Ηλιούπολης ενημέρωσε ότι ανακαλεί τη προηγούμενη (13-11-2015) προκήρυξη πρόσληψης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή και εξέδωσε νέα προκήρυξη πρόσληψης ενός Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο, με ημερομηνία 16-12-2015. Ειδικότερα, ο Δήμος Ηλιούπολης θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α/27-9-2013). Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει θέση ειδικού προσωπικού «δικηγόρος με πάγια αντιμισθία» και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
υπηρεσιακή εξέλιξη. Οι υποψήφιοι πρέπει είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις μέλη του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου και Πρωτόπαπα τκ 16310, Ηλιούπολη, Τμήμα Προσωπικου (τηλ.επικοινωνίας: 210 9970040). Διαβάστε την Νέα Προκήρυξη στο dsa.gr

Σχόλια