Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Εκδόθηκαν οι πρώτες διαταγές πληρωμής στα πλαίσια της διοικητικής δίκης

Εκδόθηκαν οι πρώτες διαταγές πληρωμής στα πλαίσια της διοικητικής δίκης σύμφωνα με τα άρθρα 272Α έως και 272Ι του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν.4329/2015 (ΦΕΚ Α 53/2-6-15):
-ΔΕφΑθ.1/2015 - Διαταγή πληρωμής κατά ΝΠΔΔ.: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Αναγνώριση από το καθ’ ου της οφειλής προς την αιτούσα. Προς απόδειξη του μη  αμφισβητούμενου της οφειλής η αιτούσα προσκομίζει «βεβαίωση αναγνώρισης». Εν προκειμένω, σύμφωνα με το π.δ. 136/2011, δεν απαιτείται η διενέργεια
προληπτικού δημοσιονομικού ελέγχου. Δεκτή εν μέρει η αίτηση σύμφωνα με το επιτόκιο που ορίζεται με το ν. 4152/2013.
-ΔΕφΑθ.2/2015 - Διαταγή πληρωμής κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας). Δημόσια σύμβαση προμήθειας: Η αιτούσα προς απόδειξη του μη αμφισβητούμενου της απαίτησης επικαλείται και προσκομίζει έγγραφα της  Υ.Π.Α. Το καθ’ ου αναγνωρίζει την οφειλή ως εκκαθαρισμένη εκδίδοντας τακτικό ένταλμα, μη εξοφλημένο. Εν προκειμένω δεν απαιτείται προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Αδικαιολογήτως αρνείται το Ελληνικό  Δημόσιο να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό. Δέχεται την αίτηση. (defeteio-ath.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...