Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

269/2015: Διαθεσιμότητα υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου βάσει του ν. 4172/2013 – Επαναφορά τους στην υπηρεσία βάσει του ν. 4325/2015 – Προϋποθέσεις αποκλεισμού από την επαναφορά: Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου 4 του ν. 4325/2015, που καθορίζει τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου κ.λπ., που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και απολύθηκαν μετά από αυτή, το δικαίωμά τους για επαναφορά, τη διαδικασία προσδιορισμού και πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα, την επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και
ειδικοτήτων και την κατάταξή τους στις νέες θέσεις εργασίας του Δημοσίου, δεν περιλαμβάνονται μόνον οι υπάλληλοι των οποίων η υπαλληλική σχέση είχε λυθεί κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης ενώ τελούσαν σε διαθεσιμότητα, είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και είχαν λάβει οριστική σύνταξη. Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 14 του άνω Κεφαλαίου και τον αποκλεισμό επαναφοράς στην υπηρεσία των υπαλλήλων αυτών απαιτείται να έχουν συντρέξει, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 4325/2015, σωρευτικά και κατά χρονική ακολουθία οι ως άνω προϋποθέσεις. (πλειοψ.)
250/2015: Χορήγηση σε υπάλληλο αναδρομικών μισθολογικών διαφορών, κατόπιν απόφασης επανακατάταξης, λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας της για μισθολογική εξέλιξη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση – Συμμόρφωση Διοικήσεως. Η Υπηρεσία οφείλει, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 2899/2014 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, να καταβάλει στην υπάλληλο τις μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν από την ορθή κατάταξή της σε μισθολογικό κλιμάκιο αναδρομικά από τον χρόνο που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 4270/2507/6-2-2015 απόφαση περί μισθολογικής αναγνώρισης προϋπηρεσίας και χορήγησης σε αυτήν μισθολογικών κλιμακίων. Η σχετική αξίωση της υπαλλήλου γεννήθηκε στις 6-2-2015 με την έκδοση της ως άνω απόφασης και υπόκειται σε διετή παραγραφή. (ομοφ.)
247/2015: Χορήγηση αντιγράφου πορίσματος ΕΔΕ σε καταγγέλλοντα αστυνομικό. Το, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.4 του π.δ. 120/2008 «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού», δικαίωμα πληροφόρησης του καταγγέλλοντος αστυνομικό για το αποτέλεσμα της καταγγελίας του, δεν αφορά και στην πρόσβασή του στο πόρισμα της τυχόν διενεργηθείσας διοικητικής εξέτασης (Π.Δ.Ε. ή Ε.Δ.Ε.), η οποία, πάντως, θα είναι δυνατή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 1, 24 και 25 του π.δ. 28/2015 (άρθρο 5 ν. 2690/1999, όπως ίσχυε και άρθρα 5, 7 του ν. 2472/1997, όπως ίσχυαν), σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να προηγείται η ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, για την τυχόν άσκηση από αυτόν των προβλεπομένων από το άρθρο 29 του π.δ. 28/2015 (13 του ν. 2472/1997) δικαιωμάτων του. (ομοφ.)
244/2015: Αποδοχές υπαλλήλου κατά τον χρόνο που αυτός τελεί σε καθεστώς αναστολής άσκησης καθηκόντων. Δεν είναι δυνατή η αναλογική εφαρμογή των αντιστοίχων συνεπειών της αργίας ως προς το ύψος των αποδοχών, δηλαδή η καταβολή μέρους των αποδοχών στον υπάλληλο, που τελεί σε καθεστώς αναστολής άσκησης καθηκόντων και για το λόγο αυτό πρέπει να καταβάλλεται σε αυτόν το σύνολο των αποδοχών του. (πλειοψ.) (nsk.gr)

Σχόλια