Τί αλλάζει στον Αστικό Κώδικα με το νόμο 4356/2015

Με το νόμο 4356/2015 (ΦΕΚ Α 181/24-12-2015) «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» επέρχονται τροποποιήσεις στον Αστικό Κώδικα σε συνάρτηση με τις τροποποιήσεις που προβλέπονται για το σύμφωνο συμβίωσης. Ειδικότερα κατά το άρθρο 14 του νόμου τα άρθρα 1354, 1462, 1463 και 1576 ΑΚ τροποποιούνται ως εξής:
«Αρθρο 1354 Κώλυμα από γάμο που υπάρχει ή από σύμφωνο συμβίωσης με τρίτον.
Εμποδίζεται η σύναψη γάμου πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο γάμος που υπάρχει, καθώς και πριν λυθεί ή ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση το σύμφωνο συμβίωσης που συνδέει τον ένα μελλόνυμφο με τρίτον. Οι σύζυγοι μπορούν να
επαναλάβουν την τέλεση του μεταξύ τους γάμου και πριν αυτός ακυρωθεί.»
«Αρθρο 1462 Αγχιστεία
Οι συγγενείς εξ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του συμφώνου συμβίωσης. Η συγγένεια εξ αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης από το οποίο δημιουργήθηκε.»
«Αρθρο 1463
Η συγγένεια του προσώπου με τη μητέρα του και τους συγγενείς της συνάγεται από τη γέννηση. Η συγγένεια με τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από το γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσης της μητέρας με τον πατέρα ή ιδρύεται με την αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική.»
«Αρθρο 1576 Αυτοδίκαιη λύση
Η υιοθεσία λύνεται αυτοδικαίως και αίρεται αναδρομικά η σχέση που απορρέει από αυτήν, αν τελέσουν γάμο ή συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης, κατά παράβαση του νόμου, ο θετός γονέας με το θετό τέκνο. Αν ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης ακυρώθηκε, διατηρούνται από τη σχέση υιοθεσίας μόνο τα περιουσιακά δικαιώματα του θετού τέκνου.»
Αιτιολογική Έκθεση για τις τροποποιήσεις του ΑΚ με το νόμο 4356/2015:
Με το άρθρο 14, τροποποιούνται τέσσερα άρθρα του Αστικού Κώδικα, ώστε το περιεχόµενό τους να εναρµονίζεται µε τις προτεινόµενες στο παρόν σχέδιο νόµου διατάξεις για το σύµφωνο συµβίωσης. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 1354 ΑΚ προστίθεται ως κώλυµα γάµου και η ύπαρξη συµφώνου συµβίωσης µεταξύ του ενός συζύγου και τρίτου, εφόσον το σύµφωνο λειτουργεί, δηλαδή δεν έχει ακόµη λυθεί ή ακυρωθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη, εφόσον κατά το νοµοσχέδιο ο µεταγενέστερος γάµος του ενός µέρους του συµφώνου µε τρίτον δεν αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης του συµφώνου. Στο άρθρο 1462 ΑΚ προστίθεται διάταξη όπου ορίζεται ρητά ότι αγχιστεία δηµιουργείται και από το σύµφωνο συµβίωσης. Κρίθηκε σκόπιµο να λυθεί νοµοθετικά το ζήτηµα της δηµιουργίας αγχιστείας µέσω του συµφώνου και να µην αφήνεται στην ερµηνεία, όπως συνέβαινε υπό το καθεστώς του ν. 3719/2008, όπου το ζήτηµα, ως ερµηνευτικό πρόβληµα, ήταν εριζόµενο. Στο άρθρο 1463 ΑΚ, στους ιδρυτικούς λόγους της συγγένειας µε τον πατέρα και τους συγγενείς του προστίθεται και το σύµφωνο συµβίωσης. Τέλος, και πάλι για το λόγο της εντονότερης προσέγγισης, κατά το παρόν νοµοσχέδιο, του συµφώνου προς το γάµο, το άρθρο 1576 ΑΚ τροποποιείται, έτσι ώστε λόγο αυτοδίκαιης λύσης της υιοθεσίας να αποτελεί πλέον όχι µόνο η τέλεση γάµου, αλλά και η σύναψη συµφώνου συµβίωσης µεταξύ του θετού γονέα και του θετού τέκνου. [legalnews24.gr]

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr