Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4355/2015 για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από κράτος-μέλος

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4355/2015 (ΦΕΚ Α' 178/18-12-2015) για την Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους−μέλους και άλλες διατάξεις. Αντικείμενο του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ αναφορικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ή οριστεί από κράτος−μέλος
ως εθνικός θησαυρός και έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος του εν λόγω κράτους−μέλους. Με τις διατάξεις του νόμου ρυθμίζονται η διαδικασία και οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους επιστρέφονται τα πολιτιστικά αγαθά, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους−μέλους. Δείτε το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια