Προσαγωγή εγγράφων και παροχή διευκρινίσεων πριν τη δικάσιμο της αγωγής: Το νέο άρθρο 232 ΚΠολΔ

Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ισχύσει από 1-1-2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, αλλάζει σημαντικά το άρθρο 232 που αναφέρεται στην εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση (παροχή διευκρινήσεων, αίτημα δικαστή για προσκόμιση εγγράφων κ.λπ.). Με τη νέα ρύθμιση «επεκτείνεται και εξειδικεύεται η κατ’άρθρο 232 εξουσία του δικαστηρίου να ζητήσει προσκομιδή εγγράφων από τους διαδίκους ή, πλέον, και από τρίτους. Η διάταξη αυτή, η οποία υπήρχε εξαρχής στον ΚΠολΔ (από το 1968), είχε ως αποδέκτες της διαταγής τους διαδίκους
να προσκομίσουν έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή τους (αδιακρίτως). Συνεπώς υπόχρεος ήταν και είναι και ο αντίδικος αυτού που φέρει το βάρος απόδειξης ενός ισχυρισμού. Η διάταξη περιέχει αντίστοιχη ρύθμιση με αυτή του άρθρου 142ZPO (γερμανικός ΚΠολΔ). Τυχόν άρνηση των διαδίκων ή των τρίτων να εκπληρώσουν τη γνήσια αυτή δικονομική υποχρέωσή τους, εκτιμάται μεν ελεύθερα από το δικαστήριο, αλλά επιφέρει ως κύρωση την καταδίκη τους στα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή, υπέρ του Δημοσίου, το οποίο λαμβάνει γνώση της καταδίκης με τη γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης (με επιμέλεια της γραμματείας)»[1].
Σημειώνεται ότι η χρηματική ποινή για τη μη προσκόμιση των εγγράφων θα είναι πλέον από 100 έως 200 ευρώ, ενώ με την παλιά ρύθμιση ήταν 0,29 έως 2,90 ευρώ!
Επίσης με τη νέα ρύθμιση μπορεί να διαταχθεί η προσαγωγή εγγράφων που κατέχει όχι μόνο διάδικος αλλά και τρίτος.
Η νέα διατύπωση του άρθρου 232 ΚΠολΔ που θα ισχύει από 1.1.2016 έχει ως εξής:
«1. Ο πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου, ο δικαστής του μονομελούς ή ο ειρηνοδίκης μπορούν ύστερα από αίτηση των διαδίκων που υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς πριν από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων και πάντως πριν από την ορισμένη δικάσιμο:
α) να καλέσουν εγγράφως τους διαδίκους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους να εμφανιστούν αυτοπροσώπως κατά τη συζήτηση για να τους υποβληθούν ερωτήσεις και να δώσουν διασαφήσεις για την υπόθεση,
β) να ζητήσουν εγγράφως από δημόσια αρχή την προσαγωγή ή αποστολή εγγράφου, που βρίσκεται στην κατοχή της,
γ) να διατάξουν την προσαγωγή εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή ενός των διαδίκων ή τρίτου εντός προθεσμίας που ορίζει το δικαστήριο. Ο τρίτος δεν υποχρεούται στην προσαγωγή αν συντρέχουν λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση μαρτυρίας ή υπάρχει δικαίωμα αρνήσεως μαρτυρίας ή η προσαγωγή θα συνιστούσε ιδιαίτερη επιβάρυνση για τον τρίτο.
2. Αν ο διάδικος ή ο τρίτος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα έγγραφα της παραγράφου 1 εδάφιο γ΄, καταδικάζεται, εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή εκατό (100) ευρώ έως διακοσίων (200) ευρώ, που περιέρχεται στο δημόσιο ως δημόσιο έσοδο.
Η άρνηση του διαδίκου ή του τρίτου να προσκομίσει τα έγγραφα εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο. Αντίγραφο της απόφασης με την οποία καταδικάζεται ο διάδικος ή ο τρίτος γνωστοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Οικονομικών με επιμέλεια της γραμματείας».
Δείτε τις αλλαγές του Κώδικα Πολ.Δικονομίας στη στήλη Νέος ΚΠολΔ
(legalnews24.gr)
--------------------------------------
[1] Αιτιολογική έκθεση νόμου 4335/2015 (άρθρο 232 ΚΠολΔ)

Σχόλια