Δελτίο Νομολογίας 22/12/2015

ΑΠ 1268/2015 (πολ.): Αν από την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος εμποδίσθηκε ολικώς ή εν μέρει η συμφωνημένη χρήση, ο μισθωτής έχει δικαίωμα, προβαλλόμενο και κατ’ ένσταση προς απόκρουση αγωγής του εκμισθωτού για καταβολή των μισθωμάτων, να μην καταβάλλει το μίσθωμα για όσο διάστημα διαρκεί η παρεμπόδιση της χρήσεως του μισθίου από το ελάττωμα. Τέτοιο πραγματικό ελάττωμα αποτελεί και η αδυναμία χρήσεως του μισθίου όπως συμφωνήθηκε, λόγω απαγορεύσεως της χρήσεως από δημόσια Αρχή ή λόγω αδυναμίας χορηγήσεως της απαιτουμένης άδειας δημοσίας Αρχής.
Αδυναμία εκδόσεως εγκατάστασης "ηπίων και ανανεωσίμων μορφών ενέργειας" και ως εκ τούτου παρεμπόδιση της χρήσεως του μισθίου, μέχρι τη διευθέτηση του
θέματος χαρακτηρισμού της επίδικης έκτασης και της εξ αυτού προκύψασας αντιδικίας μεταξύ της ΚΕΔ και της Διεύθυνσης Δασών, η άδεια της οποίας (Διεύθυνσης Δασών) ήταν προαπαιτούμενο για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.
ΣτΕ Ολομ. 4310/2015: Ένδικη προστασία – Προθεσμία για προσκόμιση στοιχείων προς απόδειξη ισχυρισμών (περί του παραδεκτού) στη δίκη ενώπιον του ΣτΕ
Τα πραγματικά στοιχεία προς απόδειξη των ισχυρισμών των καθών η υπό κρίση τριτανακοπή όσον αφορά το παραδεκτό αυτής (από απόψεως νομιμοποίησης του ασκούντος και λυσιτέλειας αυτής) προσκομίσθηκαν απαραδέκτως με το συμπληρωματικό υπόμνημα, το οποίο κατέθεσαν μόλις την προτεραία της συζητήσεως ενώπιον της Ολομελείας και όχι προ έξι πλήρων ημερών, όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 33 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (βλ. ΣτΕ 2980/2013, 4731/2012, 1393/2003, 1912-1913/2001 Ολομ., 3802/2000 επτ., 3452/1998 Ολομ., 421/1998) [humanrightscaselaw.gr]
ΜΠρΠειρ 1157/2015: Διάσπαση έγγαμης συμβίωσης και καθορισμός διατροφής ανηλίκου τέκνου (ηλικίας 9 ετών), σε 450 ευρώ, από τα οποία τα 150 πρέπει να καταβάλει ο πατέρας, ενώ τα μηνιαία εισοδήματα της μητέρας ανέρχονται σε 1700 ευρώ. Απόρριψη ισχυρισμών πατέρα (ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό) ότι έχει μηδενικό εισόδημα, εφόσον δαπάνησε 99 ευρώ για να αγοράσει tablet στο τέκνο του καθώς και ότι, παρά του ότι δεν βρίσκει εργασία, παραμένει για 7ο μήνα φιλοξενούμενος στην αλλοδαπή, ενώ ο ίδιος  με το  κατατεθέν σημείωμά του δηλώνει ότι μπορεί να καταβάλει 100 ευρώ. Απόρριψη αιτήματος πατέρα για ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του με το τέκνο σε περίπτωση επανεγκατάστασής του στην Ελλάδα, επειδή είναι γεγονός όμως αβέβαιο καθώς ο ίδιος δηλώνει ότι τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον δεν προτίθεται να επιστρέψει στην χώρα του. Απόρριψη επίσης αιτήματος να μεταβαίνει το ανήλικο τέκνο στο εξωτερικό. Καθορισμός ημερών επικοινωνίας του ανηλίκου τέκνου με τον πατέρα του μέσω SKYPE. [dsanet.gr]
ΔΕΕ: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 — Vanbreda Risk & Benefits κατά Επιτροπής (Υπόθεση T-199/14) (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών - Διαγωνισμός - Παροχή υπηρεσιών ασφαλίσεως αγαθών και προσώπων - Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζομένου - Ανάθεση συμβάσεως σε άλλο προσφέροντα - Ίση μεταχείριση - Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες - Εξωσυμβατική ευθύνη - Απώλεια ευκαιρίας - Παρεμπίπτουσα απόφαση)
Αφενός, ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2014, με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της προσφεύγουσας-ενάγουσας για το υπ’ αριθ. 1 τμήμα συμβάσεως για την ασφάλιση αγαθών και προσώπων στο πλαίσιο του διαγωνισμού OIB.DR.2/PO/2013/062/591 (ΕΕ 2013/S 155-269617) και ανατέθηκε το τμήμα σε άλλη εταιρία και, αφετέρου, καταβολή αποζημιώσεως.
Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει: Ακυρώνει την απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2014 με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την προσφορά που υπέβαλε η Vanbreda Risk & Benefits για το υπ’ αριθ. 1 τμήμα συμβάσεως για την ασφάλιση αγαθών και προσώπων στο πλαίσιο του διαγωνισμού OIB.DR.2/PO/2013/062/591 (ΕΕ 2013/S 155-269617) και ανέθεσε το συγκεκριμένο τμήμα σε άλλη εταιρία.Υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη η Vanbreda Risk & Benefits λόγω της απώλειας της ευκαιρίας να της ανατεθεί η προαναφερθείσα σύμβαση και να καταγραφεί η ανάθεση της συμβάσεως στο ενεργητικό της.

Σχόλια