Τροχαίο ατύχημα. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Δεν απαιτείται παράβολο, αφού δεν πρόκειται για κατ' έγκληση διωκόμενο έγκλημα

ΑΠ 470/2014 (ποιν.): Τροχαίο ατύχημα- Σωματική βλάβη από αμέλεια – Δεν απαιτείται παράβολο, αφού δεν πρόκειται για κατ' έγκληση διωκόμενο έγκλημα: «Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.2 ΚΠΔ, όπως αντικ. με το άρθρο 28 παρ.1 Ν. 4055/2012 " ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης για τα απολύτως κατ' έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, ενώπιον κάθε αρμοδίας αρχής καταθέτει παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού εκατό (100) ευρώ... Αν δεν κατατεθεί το παράβολο η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη...". Περαιτέρω κατά τη διάταξη του
άρθρου 314 παρ.1 ΠΚ, όπως αντικ. με το άρθρο 24 παρ.3 περ.γ' του Ν. 4055/2012 "όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.
Αν η σωματική βλάβη που προκλήθηκε είναι όλως ελαφρά, επιβάλλεται κράτηση έως τρεις (3) μήνες ή πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ", κατά δε τη διάταξη του άρθρου 315 παρ.1 ΠΚ " Στις περιπτώσεις των άρθρων 308 και 314 η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση. Δεν απαιτείται έγκληση αν ο υπαίτιος της διάταξης του άρθρου 314 ήταν υπόχρεος λόγω της υπηρεσίας του ή του επαγγέλματός του να καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια ή προσοχή. Η οδήγηση οχήματος εμπίπτει στο προηγούμενο εδάφιο όταν εξυπηρετεί τη βιοποριστική μεταφορά επιβατών ή πραγμάτων. 
Στην περίπτωση του άρθρου 314, αν η πράξη τελέστηκε κατά την οδήγηση του οχήματος και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου του παρόντος, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν". Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει, ότι σε περίπτωση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά την οδήγηση οχήματος η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως και δεν απαιτείται η κατάθεση σχετικού παραβόλου, αφού δεν πρόκειται για κατ' έγκληση διωκόμενο έγκλημα.
Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ε' του ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν έκανε σωστή υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που δέχθηκε στη διάταξη που εφάρμοσε.
Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης το Δικαστήριο δέχθηκε, κατά πιστή μεταφορά, τα ακόλουθα: "Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 28, 341 παρ.1β', 315 ΠΚ και 42 παρ.4 ΚΠοινΔ για το κατ' έγκληση διωκόμενο αδίκημα της ελαφράς σωματικής βλάβης από αμέλεια, απαιτείται κατά την υποβολή της σχετικής έγκλησης, η καταβολή παραβόλου ποσού εκατό (100) ευρώ, διαφορετική η ποινική δίωξη κηρύσσεται απαράδεκτη.
Εν προκειμένω, εφόσον δεν καταβλήθηκε το ως άνω παράβολο, η έγκληση δεν θεωρείται ότι ασκήθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα". Με βάση δε τις ανωτέρω παραδοχές το Δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφασή του κήρυξε την ποινική δίωξη κατά της κατηγορουμένης Ε. Ι. απαράδεκτη. Από το κλητήριο θέσπισμα, που παραδεκτά επισκοπείται για την έρευνα του λόγου της αναίρεσης, προκύπτει ότι η ασκηθείσα εις βάρος της κατηγορουμένης ποινική δίωξη αφορούσε την αξιόποινη πράξη της ελαφράς σωματικής βλάβης από αμέλεια, η οποία τελέστηκε από την κατηγορουμένη κατά την οδήγηση του ΙΧΕ αυτοκινήτου εις βάρος της παθούσας Σ. Ε., στις 31-3-2012 επί της επαρχιακής οδού Ληξουρίου-Κατωγής Κεφαλληνίας ήτοι αφορούσε αξιόποινη πράξη, η οποία διώκεται αυτεπάγγελτα και όχι κατ' έγκληση.
Με το να κρίνει όμως, το Δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφασή του, ότι η ανωτέρω πράξη διώκεται κατ' έγκληση κηρύσσοντας απαράδεκτη την ποινική δίωξη λόγω μη κατάθεσης του σχετικού παραβόλου, ενώ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, δεν απαιτείται η προσκόμιση παραβόλου, διότι πρόκειται για αυτεπαγγέλτως διωκόμενη πράξη, έσφαλε ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 314 παρ.1β' και 315 παρ.1 ΠΚ και συνακόλουθα, με το να μη προχωρήσει στην ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης υπερέβη αρνητικά την εξουσία του». (areiospagos.gr)

Σχόλια