Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Θέση πτυχιούχου Νομικής στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Η Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού µε Σύµβαση (ΕΠΣ) κατηγορίας Ειδικών Επιστηµόνων στα γνωστικά αντικείµενα όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα για κάλυψη αναγκών ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016: ∆ημόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο, 1 Θέση, 10 Ωρες. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες, αρχόµενες από την εποµένη της αναρτήσεως της  προκήρυξης στον ηλεκτρονικό τύπο, µε αποστολή συστηµένης επιστολής, (δηµόσιας ή ιδιωτικής ταχυδροµικής υπηρεσίας), ή από τους ίδιους τους υποψηφίους, µε κατάθεση στη γραμµατεία της Σχολής. Δείτε την Προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...