Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Ηλιούπολης

Ο Δήμος Ηλιούπολης θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α/27-9-2013). Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει θέση ειδικού προσωπικού «δικηγόρος με πάγια αντιμισθία» και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Οι υποψήφιοι πρέπει είναι δικηγόροι μέλη του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου και Πρωτόπαπα τκ 16310, Ηλιούπολη, Τμήμα Προσωπικου και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ.επικοινωνίας: 2109970039, 9970040, 9970058). Διαβάστε την Προκήρυξη στο dsa.gr

Σχόλια