Νέος ΚΠολΔ: Αλλαγές στην άσκηση κύριας παρέμβασης και προσεπίκλησης

Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ισχύσει από 1-1-2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, αλλάζει η ρύθμιση για την άσκηση της κύριας παρέμβασης και ειδικότερα προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης κύριας παρέμβασης μόνο στον πρώτο βαθμό. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 διαμορφώνεται πλέον ως εξής: «Αν τρίτος αντιποιείται ολόκληρο ή ένα μέρος από το αντικείμενο της δίκης που εκκρεμεί ανάμεσα σε άλλους, έχει δικαίωμα να παρέμβει κυρίως στον πρώτο βαθμό». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου «με τη νέα παράγραφο 1 του άρθρου 79 περιορίζεται η δικονοµική
δυνατότητα άσκησης κυρίας παρέµβασης µόνο στον πρώτο βαθµό. Με την ισχύουσα ρύθµιση που επιτρέπει την κύρια παρέµβαση σε κάθε στάση της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας διαδικασίας, είναι συχνός ο αιφνιδιασµός των αρχικών διαδίκων όταν η αντιποίηση του επίδικου πράγµατος ή δικαιώµατος γίνεται από τρίτον απευθείας στο δεύτερο βαθµό και ως εκ τούτου η δικονοµική στάση των αρχικών διαδίκων και τα µέσα επίθεσης και άµυνας αυτών κατά κανόνα είναι ήδη γνωστά. Με την προτεινόµενη ρύθµιση αποτρέπεται το φαινόµενο αυτό».
Επίσης το άρθρο 89 για την άσκηση της προσεπίκλησης τροποποιείται ως εξής: «Η προσεπίκληση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αγωγή και κοινοποιείται στον προσεπικαλούμενο. Η άσκηση της προσεπίκλησης έχει τα αποτελέσματα που έχει και η άσκηση της αγωγής». Με τη νέα διατύπωση καταργήθηκε η πρόβλεψη για άσκηση της προσεπίκλησης το αργότερο ως τη συζήτηση στο ακροατήριο, µε σκοπό την εναρµόνιση των διατάξεων της τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διατάξεων που εφαρµόζονται για την άσκησή της. (legalnews24.gr)


Σχόλια