Έρχεται το Ηλεκτρονικό Παράβολο και για δικαστικές υπηρεσίες

Με την υπ’ αρ. 45913 (ΦΕΚ Β 2414/10-11-2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συστήνεται και συγκροτείται Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e−παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ομάδα Εργασίας, που αποτελείται από 8 άτομα, οφείλει να περατώσει το έργο της έως 31 Δεκεμβρίου 2015. Στην απόφαση αναφέρεται ότι «στην Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται».

Σχόλια