Θέσεις δικηγόρων για άσκηση στο ΕΤΑΑ και στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δύο αποφάσεις εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για θέσεις ασκουμένων δικηγόρων στο Ε.Τ.Α.Α. και στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας: 1.Αριθ. οικ. 69064 - Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Κερατσινίου − Δραπετσώνας. Ορίζεται: α) Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώνας έως δυο (2) άτομα. β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της
παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. γ) Η μηνιαία αποζημίωσή τους στο πόσο των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.
2.Αριθ. οικ. 69065 - Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). Ορίζεται: α) Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, έως επτά (7) άτομα. β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 16η Μαρτίου και 16η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. γ) Η μηνιαία αποζημίωσή τους στο πόσο των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.  Αναλυτικές πληροφορίες στο ΦΕΚ β 2508/20-11-2015

Σχόλια