Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Θέση δικηγόρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας προκηρύσσει την πλήρωση µε επιλογή µίας (1) οργανικής θέσης ∆ικηγόρου παρ’ Εφέταις, µέλους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, µε έµµισθη εντολή στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας-Περιφέρειας Θεσσαλίας . Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες και από ώρα 7.30 π.µ. έως 15.00 µ.µ. στο Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Κουµουνδούρου 29, Τ.Κ. 43132), µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο. Δείτε την προκήρυξη εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Πρόσβαση δικηγόρων σε απόρρητα έγγραφα από διοικητικές υπηρεσίες

Με εγκύκλιο του το Υπ.Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις για τη δυνατότητα ή μη των δικηγόρων να παραλαμβάνουν ή να λαμβάνουν γνώση εγγρά...