Θέση πτυχιούχου νομικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 309/21-10-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Υποστηρικτικές Δράσεις λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 2016-2017» με κωδικό ΚΕ 328, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία τριών (3) ατόμων με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται: ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Νομικών Επιστημών, ένας (1) απόφοιτος υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και ένας (1) κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος απαιτούνται τα εξής:
Θέση 1: Ένα (1) άτομο ΠΕ Νομικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών • Να είναι πτυχιούχοι κατηγορίας ΠΕ Νομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), • Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου, • Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, • Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας, • Να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε νομική υποστήριξη σχετικά με συμβάσεις έργου, προμηθειών και υπηρεσιών, • Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Συνεκτιμάται: • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, • Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης. Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 1 είναι: η νομική υποστήριξη ερευνητικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τις 01/01/2016 έως 31/12/2016. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφασης του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου. Το ύψος της συνολικής αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (25.200,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή - Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα) από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στους ιστοχώρους της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στην ιστοσελίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και στον ημερήσιο τύπο και για διάρκεια δεκαπέντε (15) ημερών.(Ανάρτηση στη Διαύγεια στις 13/11/2015).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. Μαλλίδου, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, 176.71 Καλλιθέα και στο τηλ. 210-9549265.

Σχόλια