Μία (1) θέση πτυχιούχου Νομικής στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στην Αθήνα

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Yπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2016, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Νομικών (Αθήνα): Κωδικός θέσης 101, διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2016. Κύρια προσόντα: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι υποψήφιοι να μην έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου (βλ. ΑΠ229/2004, ΕΔΚΑ 2005.862, Γνωμοδότηση ΝΣΚ 155/2005, 573/2005, 603/2004, 135/2006, 137/2009). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 24/11/2015 και λήγει στις 30/11/2015. Έντυπα αιτήσεων στην έδρα της υπηρεσίας (Συγγρού 83 Αθήνα) και στο http://firstreception.gov.gr.  Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια