Θέση Νομικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«Προώθηση της απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία στην Βόρεια Ελλάδα – WorkAbility», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε 7 άτομα για διάστημα μέχρι 4 μηνών
(με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 29.490,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
-1 άτομo / Νομικός Πανεπιστημίου / 1.230,00€ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Ε) Συγκέντρωση υπαρχόντων δεδομένων, νομοθετημάτων και πολιτικών που σχετίζονται με την απασχόληση των ΑμεΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ • Πτυχίο Πανεπιστημίου Νομικής Σχολής • Εμπειρία 2 ετών σε θέματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο γραφείο του κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλου, Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο εδρών 6ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ, , από τις 9:00 έως τις 12:00, μέχρι και τις 19/10/2015 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από το Τομέα Μεταφορών Συγκοινωνιακής Υποδομής Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης (5ος όροφος κτιρίου εδρών – Πολυτεχνική Σχολή). Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 995836 (καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος). Περισσότερα εδώ 

Σχόλια