Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναζητά Δικηγόρο-Εξωτερικό Συνεργάτη

Έχοντας υπόψη την από 1 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ο ΔΣΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση δικηγόρου - εξωτερικού συνεργάτη του ΔΣΑ με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή πληροφοριών και συμβουλών προς δικηγόρους για ζητήματα ασφαλιστικής φύσης που αφορούν τους ίδιους και εξαρτημένα από αυτούς μέλη. Στα καθήκοντα του θα είναι επίσης, η ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΔΣΑ με ζητήματα κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου ευρύτερου ενδιαφέροντος για τους δικηγόρους καθώς και η παροχή
συμβουλών για ευρύτερου ενδιαφέροντος ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, που αφορούν τους δικηγόρους, προς το διοικητικό συμβούλιο και τις υπηρεσίες ΔΣΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 30 Οκτωβρίου 2015. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, Ακαδημίας 60, ΤΚ 106 79, και συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σ΄ένα έτος και οι μηνιαίες απολαβές καθορίζονται σε 750 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Στο παρακάτω συνημμένο έγγραφο, της πρόσκληση που απευθύνει ο ΔΣΑ, μπορείτε να πληροφορηθείτε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι , τους όρους απασχόλησης καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει προσκομίσουν στον Σύλλογο μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους. Δείτε τη πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr