Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Θέση Νομικού για αξιολόγηση διδακτορικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 435/5-10-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Ηράκλειτος ΙΙ-Πανεπιστημίου Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της Πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ-Πανεπιστημίου Πατρών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην
ανάθεση έργου ως κάτωθι: Εξωτερική αξιολόγηση Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/10/2015, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου.
ΘΕΣΗ 2: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Νομικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» Στο πλαίσιο της/του ανωτέρω σύμβασης/συμφωνητικού ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Μέγιστη αμοιβή αναδόχου έως 1.500,00 € Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 29/10/2015. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Απαραίτητα προσόντα: 1. Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις: · Πτυχίο Α.Ε.Ι. · Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (συναφής με την θεματική ενότητα που προαναφέρθηκε). 2. Επαγγελματική δραστηριότητα-εμπειρία: · Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. · Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. 3. Δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της θεματικής ενότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο, μέχρι την 29/10/2015. Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγή στον Κώδικα Πολ.Δικονομίας: Αναστέλλεται τον Αύγουστο η προθεσμία για την κατάθεση αντικρούσεων του άρθρου 237 παρ.2

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβ...