Κανονικά η αναγκαστική εκτέλεση και η καταβολή δικαστικών παραβόλων από 1η Νοεμβρίου. Δεν παρατείνεται η αναστολή

Σύμφωνα με ανακοίνωση (29/10) του Υπουργείου Δικαιοσύνης «δεν παρατείνεται εκ νέου η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21−7−2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄1525), η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ’ αριθμ. 57384/31−8−2015 όμοια (Β΄1867) και στη συνέχεια μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 με την υπ΄ αρ. 70905/29.9.2015 όμοια (Β’2110)".
Επομένως από 1η Νοεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και πάλι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως επίσης επανέρχεται η υποχρέωση καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου