Πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθ. 97/2015 : Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις T-82/13, T-84/13, T-91/13, T-92/13, T-104/13, Panasonic Corp. και MT Picture Display Co. Ltd κατά Επιτροπής. Ανταγωνισμός: Το Γενικό δικαστήριο μειώνει τα πρόστιμα τα οποία επέβαλε η Επιτροπή στην Panasonic και στην Toshiba λόγω της συμμετοχής τους σε σύμπραξη στην ευρωπαϊκή αγορά σωλήνων για οθόνες τηλεοράσεων.
Αριθ. 96/2015 : Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-160/14, Ferreira da Silva e Brito κ.λπ. Το πορτογαλικό Δημόσιο υποχρεούται να αποζημιώσει τους εργαζόμενους της Air Atlantis, πρώην θυγατρικής της TAP
Αριθ. 95/2015 : Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-105/14, Taricco κ.λπ. Κρατικές ενισχύσεις: Στον βαθμό που η ιταλική νομοθεσία αποκλείει, στις περιπτώσεις βαρείας απάτης σχετικής με τον ΦΠΑ, την επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, λόγω πολύ σύντομης προθεσμίας παραγραφής, ενδέχεται να θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης
Αριθ. 94/2015 : Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-89/14. Κρατικές ενισχύσεις: Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντιτίθεται σε ιταλική κανονιστική ρύθμιση η οποία προβλέπει, παραπέμποντας σε κανονισμό της Ένωσης που δεν ίσχυε τη σχετική περίοδο, την εφαρμογή της μεθόδου του ανατοκισμού για τον υπολογισμό των τόκων με τους οποίους επιβαρύνεται η ανάκτηση κρατικής ενισχύσεως
Αριθ. 93/2015 : Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-398/13 P, Inuit Tapiriit Kanatami κ.λπ. κατά Επιτροπής. Προσέγγιση των νομοθεσιών: Το Δικαστήριο επικυρώνει τον κανονισμό περί εμπορίου προϊόντων φώκιας
Αριθ. 92/2015 : Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-386/14, Groupe Steria. Ελευθερία εγκαταστάσεως: H διαφοροποιημένη φορολόγηση των μερισμάτων που εισπράττουν οι μητρικές εταιρίες ενοποιημένου φορολογικώς ομίλου, σε συνάρτηση με τον τόπο εγκαταστάσεως των θυγατρικών, αντίκειται στο δίκαιο της Ένωσης. (curia.europa.eu)

Σχόλια