Αντισυνταγματική η διάταξη που προβλέπει επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων μόνο για τις γυναίκες δικηγόρους και όχι για τους άνδρες

Αντισυνταγματική ως αντικείμενη στην αρχή της ισότητας των φύλων κρίθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών διάταξη που προβλέπει επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων μόνο για τις γυναίκες δικηγόρους και όχι για τους άνδρες. Με την απόφαση του Δ.Πρωτοδικείου ακυρώνεται απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε αίτηση περί χορηγήσεως επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού. "Με την 8858/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή προσφυγή του προσφεύγοντος δικηγόρου, ασφαλισμένου του Ταμείου
Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, κατά αποφάσεως του Δ.Σ. του ως άνω Ταμείου, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση του περί χορηγήσεως σε αυτόν του προβλεπόμενου στο άρθρο 15 του π.δ/τος 162/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄122) επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού για τα σχολικά έτη 2002 έως 2006.  Κρίθηκε ότι, η ως άνω διάταξη, κατά το μέρος που ευνοεί μόνον τις γυναίκες δικηγόρους και ασκούμενες δικηγόρους που είναι ασφαλισμένες σε αυτό είναι αντισυνταγματική, ως αντικείμενη στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων.  Και τούτο διότι, εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος των ανδρών δικηγόρων ασφαλισμένων του Ταμείου, χωρίς η διαφοροποίηση αυτή να εδράζεται στις βιολογικές διαφορές τους ή να εξηγείται από τη συνδρομή άλλων σοβαρών λόγων.  Για την αποκατάσταση δε, της επιβαλλόμενης ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, η πιο πάνω διάταξη πρέπει να τύχει εφαρμογής και για τους άντρες δικηγόρους ασφαλισμένους του Ταμείου. Δοθέντος όμως, ότι, το Ταμείο απέρριψε το ως άνω αίτημα χωρίς να εξετάσει τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 15 του Κανονισμού Περίθαλψης του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και ειδικότερα αν, κατά τα κρίσιμα σχολικά έτη ο ίδιος ήταν άμεσα ασφαλισμένος στο Ταμείο δικηγόρος με ανήλικα τέκνα ηλικίας από 1 μέχρι 5 ετών, ασφαλισμένα στο Ταμείο, τα οποία δε δικαιούνταν σχετικού επιδόματος από άλλο ασφαλιστικό φορέα, το Δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση στο ως άνω Ταμείο προκειμένου εκείνο να κρίνει αν συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του προκείμενου αιτήματος.  Εξάλλου, η σωρευθείσα στο ως άνω δικόγραφο αγωγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη δεδομένου ότι, δεν ήταν δυνατή η καταψήφιση συγκεκριμένου ποσού στον προσφεύγοντα – ενάγοντα ως αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση για την επικαλούμενη παρανομία του Ταμείου, ενόψει της αδυναμίας του Δικαστηρίου να διαμορφώσει στο στάδιο αυτό το ουσιαστικό περιεχόμενο της διαφοράς".  (dprotodikeio-ath.gr) 

Σχόλια