Ποιοί μπορούν να διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές. Ποιό είναι το όριο ηλικίας

Το Προεδρικό Διάταγμα 26/2012 (ΦΕΚ Α 57) που αποτελεί την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών προβλέπει ρητά στο άρθρο 68 ποιοι μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στις βουλευτικές εκλογές. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του άρθρου προβλέπεται: «Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται: α) Οι πρωτοδίκες και οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών. β) Οι πάρεδροι των πρωτοδικείων και των εισαγγελιών πρωτοδικών. γ) Οι εισηγητές του Συμβουλίου Επικρατείας. δ) Οι εισηγητές
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε) Οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων. στ) Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών. ζ) Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. η) Οι ειρηνοδίκες και οι πταισματοδίκες. θ) Οι δικηγόροι. ι) Οι συμβολαιογράφοι. ια) Οι έμμισθοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες. ιβ) Οι υπάλληλοι με βαθμό Α' ή Β' της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων. ιγ) Οι ασκούμενοι δικηγόροι. ιδ) Οι Επιμελητές Ανηλίκων με βαθμό Α’ και Β’ των Δικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας και οι υπάλληλοι με βαθμό Α’ και Β’ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Α', Β', Γ' ή Δ' του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο (η τελευταία υπό ιε’ περίπτωση προστέθηκε με το άρθρο 74 παρ.1 του νόμου 4247/2014).
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 68 αναφέρεται: «Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου μπορεί, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, να διορίσει, προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας, που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β΄ ή πτυχιούχοι άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος».
Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 «αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν μπορεί να διορισθεί όποιος έχει υπερβεί το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας του».
(legalnews24.gr)

Σχόλια