Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων και Φόρος Υπεραξίας: Δύο σημαντικές αποφάσεις του ΣτΕ

ΣτΕ 959/2015 (ολ): Ο περιορισμός των υποψήφιων συμβολαιογράφων να εκφράσουν την προτίμησή τους για μια μόνον ειρηνοδικειακή περιφέρεια εφετείου της χώρας που προβλέπεται στο άρθρο 25 παρ 3 ν 2830/00, ο οποίος περιορισμός επιτρέπει τον διορισμό υποψηφίων με χαμηλότερη βαθμολογία από εκείνη που λαμβάνουν άλλοι συνυποψήφιοί τους, οι οποίοι, αν και διαγωνίζονται στα ίδια μαθήματα και επιτυγχάνουν καλύτερη επίδοση, παραμένουν αδιόριστοι, εξαιτίας του γεγονότος ότι υποχρεούνται κατά νόμο, να δηλώσουν προτίμηση διορισμού σε ειρηνοδικειακή περιφέρεια εφετείου της χώρας για την οποία εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι απαιτείται υψηλότερη βαθμολογία,
αντίκειται στην συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας και την απορρέουσα από την συνταγματική αρχή της ισότητας αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας, οι οποίες επιβάλλουν, σε περίπτωση διαγωνισμού σε πανελλήνιο επίπεδο επί των ίδιων θεμάτων για όλους τους υποψηφίους να διορίζονται στις προκηρυχθείσες θέσεις οι υποψήφιοι που έχουν πραγματοποιήσει την καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία, καθώς και στην προστατευόμενη στο άρθρο 5 παρ 1 Συντάγματος ελευθερία προσβάσεως στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου προσώπων που συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα.
ΣτΕ 1261/2015 (β’): Με την επίδικη αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της απόφασης ΠΟΛ 1121/25.4.2014 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με τον τίτλο «Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους». Σύμφωνα με την ΠΟΛ «ο φόρος που παρακρατείται από το συμβολαιογράφο με τη σύνταξη του συμβολαίου αποδίδεται από αυτόν με τραπεζική επιταγή που έχει ήδη εκδώσει κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου ο πωλητής σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία κατατίθεται αποκλειστικά στην τράπεζα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής. Ο συμβολαιογράφος για την κατάθεση της τραπεζικής επιταγής ενεργεί ως πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου και νόμιμος κομιστής της επιταγής». Το ΣτΕ έκρινε ότι «ο συμβολαιογράφος οφείλει στο Δημόσιο το ποσό του φόρου όχι ως φορολογούμενος, αλλά ως παραβάτης του δημόσιου καθήκοντός του να καταθέσει εμπροθέσμως την τραπεζική επιταγή». Κρίθηκε, τέλος ότι η εγγραφή στον ΑΦΜ του συμβολαιογράφου του ποσού του φόρου υπεραξίας ως οφειλής, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 της προσβαλλόμενης πράξης, αποβλέπει στην εξασφάλιση της εισπράξεως από το Δημόσιο του βεβαιωμένου αυτού φόρου. Πρόκειται, δηλαδή, για μέτρο πρόσφορο για την εξυπηρέτηση θεμιτού δημοσίου σκοπού, το οποίο δεν παραβιάζει κατά την κρίση του Δικαστηρίου, την αρχή της αναλογικότητας, ιδίως εν όψει του ότι το παραπάνω ποσό που εγγράφεται στον ΑΦΜ του συμβολαιογράφου ισούται με το ποσό του αντιστοίχως βεβαιωμένου φόρου. [legalnews24.gr] 

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου