Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Θέση πτυχιούχου νομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «∆ιαχείριση 25% των διδάκτρων των ΠΜΣ του ∆ι.Πα.Ε», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικό/ούς συνεργάτη/ες (φυσικό/ά πρόσωπο/α) που πληροί/ούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως: Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα: -Πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου.-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που να αφορά σε ειδίκευση στο ∆ίκαιο Ενέργειας ή στα Οικονομικά της Ενέργειας. - Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. - Άριστη Γνώση εφαρμογής βασικών προγραμμάτων Η/Υ (Windows, εφαρμογών Microsoft Office, εφαρμογών διαδικτύου κ.α.). ∆ιάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, διάρκειας 12 μηνών.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός ∆ι.Πα.Ε. 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του ∆ι.Πα.Ε. (www.ihu.edu.gr) και του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (http://rc.ihu.edu.gr) και θα παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από 28.09.2015 έως την 14.10.2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. ∆έσποινα Ζιώγα (τηλ. 2310474564 fax: 2310474569, e-mail: d.zioga@ihu.edu.gr ). Δείτε την Πρόσκληση εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...