Θέση πτυχιούχου νομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «∆ιαχείριση 25% των διδάκτρων των ΠΜΣ του ∆ι.Πα.Ε», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικό/ούς συνεργάτη/ες (φυσικό/ά πρόσωπο/α) που πληροί/ούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως: Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα: -Πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου.-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που να αφορά σε ειδίκευση στο ∆ίκαιο Ενέργειας ή στα Οικονομικά της Ενέργειας. - Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. - Άριστη Γνώση εφαρμογής βασικών προγραμμάτων Η/Υ (Windows, εφαρμογών Microsoft Office, εφαρμογών διαδικτύου κ.α.). ∆ιάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, διάρκειας 12 μηνών.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός ∆ι.Πα.Ε. 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του ∆ι.Πα.Ε. (www.ihu.edu.gr) και του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (http://rc.ihu.edu.gr) και θα παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από 28.09.2015 έως την 14.10.2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. ∆έσποινα Ζιώγα (τηλ. 2310474564 fax: 2310474569, e-mail: d.zioga@ihu.edu.gr ). Δείτε την Πρόσκληση εδώ 

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου