Θέματα αρμοδιότητας διοικητικών δικαστηρίων (νομολογία)

-Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Αρμοδιότητα Πολιτικών Δικαστηρίων: Με την 1801/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24Β Μονομελές) απορρίφθηκε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε ο Ο.Ε.Κ. να καταβάλει στην καθ’ ης η ανακοπή εταιρεία ποσό, ως αποζημίωση από προμήθεια εγγυητικών επιστολών της Γενικής Τράπεζας και Εγνατίας Τράπεζας, στα πλαίσια κατασκευής έργου ανέγερσης κατοικιών.  Κρίθηκε ότι, η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω ελλείψεως δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου.
Και τούτο διότι η επίδικη διαφορά προκλήθηκε από την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από πολιτικό δικαστή, κατά τη διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 του Κ.Πολ.Δ. Δεδομένου δε, ότι η έκδοση διαταγής πληρωμής εντάσσεται στην άσκηση δικαστικής και όχι διοικητικής αρμοδιότητας, κρίθηκε ότι ο έλεγχος της ορθότητας της αποφάσεως του δικαστικού λειτουργού της πολιτικής δικαιοδοσίας, που δέχθηκε την αίτηση εκδόσεως διαταγής πληρωμής για απαίτηση από σύμβαση, ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.
-Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας – Σφράγιση χώρου λατρείας θρησκευτικής κοινότητας: Με την 535/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24Β Τριμελές, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή και τη συναφή αυτής αίτηση αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.  Κρίθηκε ότι, για την ένδικη διαφορά, η οποία προέκυψε από απόφαση του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Παντελεήμονος, με την οποία αποφασίσθηκε η σφράγιση του χώρου λατρείας θρησκευτικής κοινότητας – σωματείου, με την αιτιολογία ότι λειτουργούσε χωρίς την προβλεπόμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεν έχει προβλεφθεί ειδικώς, δηλαδή με τη μνεία του ειδικού αντικειμένου της ένδικο μέσο προσβολής της ως άνω πράξεως ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και κατά τούτο η ως άνω πράξη εμπίπτει στην κατά το εδάφιο α΄της παρ. 1 του άρθρου 95 του Συντάγματος γενική ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
-Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου – Αναγνώριση υποχρέωσης Δήμου περί καταβολής στο Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α. επί εργολαβικής δαπάνης ανέγερσης του Δημαρχιακού Μεγάρου: Με την 10476/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο Τριμελές) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα αγωγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Κρίθηκε ότι, η ένδικη αξίωση της ενάγουσας, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας επί της εργολαβικής δαπάνης ανέγερσης του Δημαρχιακού Μεγάρου του εναγόμενου Δήμου Αμαρουσίου, πηγάζει από τη μεταξύ αυτής και του εναγομένου συναφθείσης σύμβασης εκτέλεσης δημοσίου έργου άνευ ανταλλάγματος, η οποία συνήφθη με την αποδοχή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του εναγομένου δήλωσης – πρότασης δωρεάς της ενάγουσας. (dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου