Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 η Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με ευθύνη του Τομέα Διεθνών Σπουδών θα προσφέρει ετήσιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας. Το ΠΜΣ διαρκεί ένα έτος στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ο εννεάμηνος κύκλος των θεωρητικών μαθημάτων και των πρακτικών εφαρμογών (Οκτώβριος – Ιούνιος) και το στάδιο της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας (Ιούλιος – Οκτώβριος) και οδηγεί σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας». Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής
πτυχιούχοι Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16 τα δίδακτρα ορίσθηκαν στο ποσό των 3.000 Ευρώ. Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16 ορίζεται από την 15η Ιουλίου έως την 15η Σεπτεμβρίου 2015. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 25310-39897, 25310-39892 και 25310- 39840 και στην ιστοσελίδα: www.law.duth.gr. Περισσότερα εδώ 

Σχόλια