Θέση πτυχιούχου Νομικής στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποτελεί Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί ο έλεγχος και η εποπτεία της εγχώριας αγοράς ενέργειας. Οι αρμοδιότητες της Αρχής και το καθεστώς που τη διέπει καθορίζονται σήμερα στο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179). Δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄235), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ΡΑΕ προβαίνει, με γνώμονα τη διαφάνεια και τις αρχές της χρηστής διοίκησης, σε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, προκειμένου να πληρωθούν τέσσερις (4) κενωθείσες θέσεις εξειδικευμένου στον τομέα της ενέργειας και της Δημόσιας Διοίκησης προσωπικού, οι οποίες θα καλυφθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με διάρκεια έως και τις 30.06.2016. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) Προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:
- Μίας (1) θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με κύκλο σπουδών Ενεργειακού Μηχανικού. Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή τουλάχιστον διετούς σχετικής εργασιακής εμπειρίας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
- Μίας (1) θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή αντίστοιχου. Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή τουλάχιστον διετούς σχετικής εργασιακής εμπειρίας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
- Μίας (1) θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Νομικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο. H προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
- Μίας (1) θέσης πτυχιούχου ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού με κύκλο σπουδών Ενεργειακού Μηχανικού ή ΑΤΕΙ Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας ή αντίστοιχου τμήματος, με ειδίκευση Ενεργειακού Μηχανολόγου. Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο χώρο της ενέργειας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Υποψηφιότητες με βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και ευκρινή αντίγραφα των πτυχίων που αποδεικνύουν τα προσόντα του υποψηφίου, υποβάλλονται με συστημένη επιστολή ή από εταιρία ταχυμεταφορών, από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 ως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 προς: τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Πειραιώς 132, Αθήνα 118 54. Για τους υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές) έχουν χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Πληροφορίες κα Βουρούκου Χριστίνα στο 210 3727 467. Περισσότερα εδώ 

Σχόλια