Διαγωνισμός για την ανάθεση σε νομικό γραφείο δικαστικής διεκδίκησης του ΕΤΑΑ

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση σε εξωτερικό νομικό γραφείο της δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων (warrants) του Ε.Τ.Α.Α., από τη συμμετοχή του στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έτους 2013 των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Τ.Ε.) & ALPHA BANK και ειδικότερα των απαιτήσεων των Τομέων : Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Σύνταξης Μηχανικών και Ε.Δ.Ε., Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Ασφάλισης Νομικών, με κριτήριο επιλογής του αναδόχου την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των γραπτών προσφορών είναι η 24η.07.2015 ημέρα Παρασκευή & ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία του ΕΤΑΑ, στην οδό Μάρνη αρ. 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος – Πρωτόκολλο. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ταχυδρομικώς ή με courier και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλ. Πέμπτη 23.07.2015 και ώρα 14.00. Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ 

Σχόλια