Επανέρχεται σε ισχύ η διάταξη που απαγορεύει τις αγοραπωλησίες ακινήτων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης μη οφειλής Tέλους Ακίνητης Περιουσίας

Στο κατατεθέν στις 27.7.2015 νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο "Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. - Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. - Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης" προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 31, ότι επανέρχεται σε ισχύ η παράγραφος 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, σύμφωνα με την οποία προκειμένου να συνταχτεί συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου απαιτείται βεβαίωση του Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του κατατεθέντος νομοσχεδίου «η διάταξη, η οποία αναβιώνει κρίνεται απαραίτητη καθώς παρέχει στους Ο.Τ.Α. δικλείδα ασφαλείας για την είσπραξη θεσμοθετημένου υπέρ αυτών εσόδου, όταν αυτή δεν διασφαλίζεται μέσω της συνείσπραξης από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εκτιμάται ότι δεν θα επιδράσει αρνητικά στην αγορά του ακινήτου». Η παράγραφος 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, που επανέρχεται σε ισχύ αναφέρει: "Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε." Δείτε το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση εδώ

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Δεν πρόκειται γιά το ενφια, πρόκειται γιά το ΤΑΠ..