Ακάλυπτη επιταγή- Έγκληση νομικού προσώπου -Προϋποθέσεις νόμιμης εκπροσώπησης (νομολογία)

ΑΠ 372/2014: Ακάλυπτη επιταγή- Έγκληση νομικού προσώπου -Προϋποθέσεις νόμιμης εκπροσώπησης. «Κατά το άρθρο 79 παρ. 5 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 2408/1996, η ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, ασκείται μόνο κατόπιν εγκλήσεως του κομιστή της επιταγής, ο οποίος δεν πληρώθηκε. Από την διάταξη αυτή προκύπτει, ότι δικαίωμα εγκλήσεως, για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, έχει ο αμέσως από την αξιόποινη πράξη παθών.Τέτοιος δε, κατά τα άρθρα 19, 20, 40, 42, 44 και 46 του ν. 5960/33, είναι οποιοσδήποτε
κομιστής της επιταγής, δηλαδή, όχι μόνον ο τελευταίος κομιστής, ο οποίος εμφάνισε στην πληρώτρια Τράπεζα τη μη πληρωθείσα επιταγή, αλλά και ο οπισθογράφος, ο οποίος κατέστη κομιστής, πληρώνων αναγωγικά την επιταγή μετά την εμφάνισή της (Ολ.ΑΠ 29/2007).
Η ύπαρξη της εγκλήσεως του άρθρου 117 παρ. 1 ΠΚ συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση για την έγκυρη γένεση της ποινικής δίκης και η υποβολή της ή μη, για τα εγκλήματα που διώκονται κατ' έγκληση, εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Εάν προβάλλεται από τον κατηγορούμενο έλλειψη της απαιτούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 117 παρ. 1 ΠΚ τυπικής εγκλήσεως λόγω παύσης της εξουσίας εκπροσωπήσεως του υποβαλλόντος την έγκληση οργάνου του εγκαλούντος νομικού προσώπου εταιρείας, οφείλει το δικαστήριο να προχωρήσει σε έρευνα του σχετικού λόγου και σε θετική περίσταση να απορρίψει την τυχόν υπάρχουσα έγκληση ως απαράδεκτη και περαιτέρω να κηρύξει ως απαράδεκτη την ασκηθείσα ποινική δίωξη, ελλείψει εγκλήσεως, άλλως, εάν το δικαστήριο προχωρήσει στην κατ' ουσία έρευνα της υποθέσεως και στην καταδίκη του κατηγορουμένου, τότε υποπίπτει στην εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠΔ πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης με αρ. 832/2013 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας, ο νυν αναιρεσείων κατηγορούμενος, καταδικασθείς σε δεύτερο βαθμό για κατ' έγκληση διωκόμενο έγκλημα εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, κατά συρροή, διωχθείς συνεπεία της από 21-11-2007 εγκλήσεως της νομίμου κομίστριας των επιταγών εταιρείας "Μ. ΑΕ", που υπέβαλε ο Κ. Δ., με εξουσιοδότηση, βάσει του με αρ. 422/10-10-2007 πρακτικού του ΔΣ της εγκαλούσας ως άνω εταιρείας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας στις 30-11-2007, πρότεινε το απαράδεκτο της ασκηθείσας εναντίον του ποινικής διώξεως, λόγω ανακλήσεως και καταργήσεως του παραπάνω πρακτικού με το νεότερο με αρ. 423/25-10-2007 πρακτικό του ΔΣ της ίδιας εταιρείας, που όρισε άλλα πρόσωπα για να την εκπροσωπούν και να υποβάλλουν για λογαριασμό της εγκλήσεις εναντίον τρίτων. Το παραπάνω δευτεροβάθμιο δικαστήριο, απέρριψε τον εν λόγω προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου, με την εξής αιτιολογία:
"Από τα με αρ. 422/10-10-2007 πρακτικά συνεδρίασης του ΔΣ της εγκαλούσας εταιρίας με την επωνυμία "Μ. ΑΕ" προκύπτει ότι το ΔΣ αυτής, βρισκόμενο σε νόμιμη απαρτία, αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδότησε τον Κ. Δ. του Ε., Προϊστάμενο Λογιστηρίου της εγκαλούσας και μέλος του ΔΣ αυτής, να υποβάλει έγκληση για λογαριασμό της εγκαλούσας σε βάρος του κατηγορουμένου για το αδίκημα της κατ' εξακολούθηση έκδοσης των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο ακάλυπτων επιταγών. Ο Κ. Δ., δυνάμει της αναφερόμενης εξουσιοδότησης, κατέθεσε την 30-11-2007 ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, διά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, την από 21-11-2007 έγκληση της εγκαλούσας εταιρίας, σε βάρος του κατηγορουμένου, για την προαναφερόμενη αξιόποινη πράξη. Εξάλλου, με το με αρ. 423/25-10-2007 πρακτικό συνεδρίασης του ΔΣ της εγκαλούσας εταιρίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης την 5-11-2007, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 17/16519/5-11-2007 ανακοίνωση καταχώρησης της Δ/νσης Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, το ΔΣ της ανωτέρω εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα, επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της εν λόγω συνεδρίασης ότι, από 30-11-2007, καταργούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ που αναφέρονται στην εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας έναντι των τρίτων, όρισε δε ότι τα αναφερόμενα στα πρακτικά αυτά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται ο Κ. Δ., δεσμεύουν εφεξής της εταιρία με μόνη την υπογραφή τους. Με τα ίδια, όμως, πρακτικά επικυρώθηκαν ρητά τα προηγούμενα υπ' αριθμ. 422/10-10-2007 πρακτικά συνεδρίασης του ΔΣ της εγκαλούσας εταιρίας, με τα οποία χορηγήθηκε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κ. Δ., προκειμένου να υποβάλει την εν λόγω έγκληση. Συνακόλουθα, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, από το περιεχόμενο των προαναφερόμενων πρακτικών συνεδρίασης του ΔΣ της εγκαλούσας εταιρίας συνάγεται ότι από την κατά τα ανωτέρω κατάργηση όλων των προηγούμενων αποφάσεων του ΔΣ της εταιρίας αυτής, από την 30-10-2007 και εφεξής, εξαιρέθηκαν ρητά τα με αρ. 422/10-10-2007 πρακτικά συνεδρίασης αυτού, δυνάμει των οποίων ο Κ. Δ. υπέβαλε για λογαριασμό της εγκαλούσας εταιρίας, ως πληρεξούσιος αυτής, την προκείμενη έγκληση.
Συνεπώς, η έγκληση αυτή υποβλήθηκε νομότυπα από νομιμοποιούμενο για την άσκηση της πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι η υποβολή της έλαβε χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο της 30-10-2007, αφού, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, η περιεχόμενη στα με αρ. 422/10-10-2007 πρακτικά εξουσιοδότηση του ΔΣ της εγκαλούσας στο προαναφερόμενο πρόσωπο ουδόλως καταργήθηκε από την 30-10-2007 και, επομένως, κατά την υποβολή της προκείμενης έγκλησης, εξακολουθούσε να ισχύει".
Η αιτιολογία αυτή είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, από δε την παραδεκτή επισκόπηση των ανωτέρω πρακτικών του ΔΣ της εγκαλούσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Μ. ΑΕ", για την έρευνα του προβαλλόμενου σχετικού λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας, προκύπτει ότι με το δεύτερο με αρ. 423/25-10-2007 πρακτικό του ΔΣ της εγκαλούσας εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, το ΔΣ της εταιρείας αυτής, ανασυγκροτηθέν εκ νέου σε σώμα, μετά την εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφάσισε μεν ομόφωνα ότι από 30-10-2007, καταργούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ που αναφέρονται στη δέσμευση και την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων και όρισε τα πρόσωπα που στο εξής θα την δεσμεύουν με την υπογραφή τους και θα την εκπροσωπούν, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται και ο ανωτέρω υποβαλών στις 30-11-2007 την έγκληση Κ. Δ., αλλά με το ίδιο αυτό πρακτικό ορίζεται ταυτόχρονα ότι επικυρώνονται ρητά τα προηγούμενα πρακτικά του ΔΣ, μεταξύ των οποίων είναι και το κρινόμενο με αρ. 422/10-10-2007 πρακτικό του ΔΣ, που εξουσιοδοτούσε τον Κ. Δ. να υποβάλει την ένδικη έγκληση κατά των κατηγορουμένων - εκπροσώπων της εταιρείας "Λ. ΑΕ", για έκδοση ακάλυπτων επιταγών που σφραγίστηκαν σε διαταγή της εταιρείας "Μ. ΑΕ", η τυπική δε αυτή επικύρωση των προηγούμενων πρακτικών, αναφέρεται κάθε φορά σε όλα τα προηγούμενα πρακτικά ΔΣ, όπως και στα προσκομιζόμενα και αναγνωσθέντα με αρ. 419, 420, 421/2007. Ενόψει δε των παραπάνω και του ότι η υποβολή της εγκλήσεως, δεν είναι κατ' ουσίαν πράξη εκπροσωπήσεως, παρέπεται ότι η παρασχεθείσα με το πρώτο με αρ. 422/10-10-2007 επικυρωθέν πρακτικό ΔΣ στον Κ. Δ. εξουσιοδότηση να υποβάλει την ένδικη έγκληση, δεν καταργήθηκε με το άνω νεότερο με αρ. 423/25-10-2007 πρακτικό ΔΣ και παρήγαγεν έννομα αποτελέσματα και δε συνάγεται βούληση των μελών του ΔΣ να ανακαλέσουν το εν λόγω κρίσιμο πρώτο πρακτικό, αν ήθελαν δε τούτο θα εκφράζονταν ρητά, εντεύθεν η υποβολή της συγκεκριμένης εγκλήσεως κατά του κατηγορουμένου, για έκδοση ακάλυπτων επιταγών, από το ανωτέρω εξουσιοδοτημένο όργανο της εγκαλούσας εταιρείας, στις 30-11-2007, έγινε νομότυπα, από νομιμοποιούμενο τυπικά και εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εγκαλούσας παθούσας εταιρείας και ορθά το δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφασή του απέρριψε τον παραπάνω αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου και ο προβαλλόμενος συναφής από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, για υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος». (areiospagos.gr)

Σχόλια