Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4334/2015 με τα νέα φορολογικά μέτρα. Τί προβλέπεται για το νέο Κώδικα Πολ. Δικονομίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α' 80/16-07-2015) ο Νόμος 4334/2015 με τίτλο "Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)". Στο ΦΕΚ του νόμου 4334/2015 περιλαμβάνεται και ανακοίνωση στην αγγλική γλώσσα του Eurosummit σχετικά με το χρονοδιάγραμμα λήψης των απαιτούμενων μέτρων για την προσφυγή στον EΜΣ. Aναφορικά με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο αγγλικό κείμενο αναφέρεται ότι η κυβέρνηση θα πρέπει μέχρι τις 22 Ιουλίου 2015 να προχωρήσει στην "υιοθέτηση του Κωδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία αποτελεί μείζονα αναμόρφωση των διαδικασιών και ρυθμίσεων για το σύστημα πολιτικής δικαιοσύνης και μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη δικαστική διαδικασία και να μειώσει τα κόστη". Δείτε το νόμο εδώ

Σχόλια