Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4332/15 με τις αλλαγές στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Δημοσιεύθηκε ο N. 4332/2015 (ΦΕΚ Α 76/9-7-2015) για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας  και την τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία. Δείτε το νόμο 4332/2015 εδώ

Σχόλια