Τέσσερις (4) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο ΕΒΕΘ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) σύμφωνα με την από 16.07.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του και έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 58289/14.08.2014 (ΦΕΚ 2273/τεύχος Β/25.8.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ασκούμενων δικηγόρων, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ε.Β.Ε.Θ.  Το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης θα αρχίσει στις 01.09.2015 και θα λήξει στις 29.02.2016,
με δικαίωμα παράτασης για έξι (6) μήνες (άρθρο 13 παρ.5 ν.4194/2013). Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής κάθε ασκούμενου δικηγόρου θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€). Υποβολή αιτήσεων στο Ε.Β.Ε.Θ. από 27.7.2015 έως 7.8.2015. Δείτε την ανακοίνωση στο dsth.gr

Σχόλια