Παράταση για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία ως 31 Ιουλίου 2015

Την παράταση της προθεσμίας για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία με το νόμο 4321/2015 αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας. Η από 3-7-2015 σχετική εγκύκλιος του έχει ως εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69 A΄ δημοσιεύτηκε ο Ν.4331/2015 με τις διατάξεις του άρθρου 70 του οποίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (Α΄, 32), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4324/2015 (Α΄,44) και του άρθρου 5 του Ν.4329/2015 (Α΄, 53). Συγκεκριμένα, ως καταληκτική
ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση ορίζεται η 31η Ιουλίου 2015. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση αφορά και στους οφειλέτες της παρ. 8 του αρθ. 28 του ν. 4321/2015, ενώ δεν ισχύει για οφειλές από μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας των φκα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αρ. Β/7/οικ. 11798/596/24.03.2015, Β/7/οικ.16648/801/27.04.2015 και Β/7/οικ.18490/901/30.04.2015 εγκυκλίους της υπηρεσίας μας".  

Σχόλια