Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ: Συμμόρφωση Διοίκησης σε απόφαση του ΣτΕ - Ανάκληση παραίτησης υπαλλήλου - Εξαίρεση από την καταβολή εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ - Αποδοχές υπαλλήλων

107/2015 - Δυνατότητα ή μη ανάκλησης της παραίτησης υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λόγω συγγνωστής πλάνης, κατά τις διατάξεις του ν. 4151/2013. Περίληψη: Η παραίτηση του υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π.Φ. πρέπει να ανακληθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, κατά τις διατάξεις του ν. 4151/2013. Και τούτο, γιατί η αρμόδια Υπηρεσία δεν απάντησε εγκαίρως σε αίτησή του για πρόωρη συνταξιοδότησή του και ειδικότερα για αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, καθώς και του πλασματικού χρόνου των παιδιών του, με εξόφληση εφάπαξ καταβολής του ποσού. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος τον ακριβή χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας ή πλασματικού χρόνου παιδιών που έπρεπε να αναγνωρίσει και πολύ
περισσότερο δεν γνώριζε το αντίστοιχο ποσό εισφοράς εξαγοράς για την αναγνώριση των χρόνων αυτών, μέχρι το χρόνο συνταξιοδότησής του. Επομένως, κατά την αποχώρησή του από την Υπηρεσία δεν είχε σαφή εικόνα, τόσο της οικονομικής επιβάρυνσης της ανωτέρω αναγνώρισης, όσο και του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβανε και μόνο εκ των υστέρων πληροφορήθηκε τις δυσμενείς συνέπειες της πρόωρης συνταξιοδότησής του και το κόστος αυτής. Άλλωστε και η αρμόδια Υπηρεσία ομολογεί ότι και η ίδια δεν γνώριζε τον απαιτούμενο και συμφερότερο χρόνο αναγνώρισης, είτε για θεμελίωση είτε για προσαύξηση της σύνταξης, μέχρι τον χρόνο έκδοσης της εκάστοτε συνταξιοδοτικής πράξης. (ομοφ.)
109/2015 - Απαίτηση της Διοίκησης για προσκόμιση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής της παρ.5 του άρθρου 326 του Ν.4072/2012, προκειμένου να συμμορφωθεί με Πρακτικό συνεδρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου του ΔΕφΑθ. Περίληψη: Ούτε η εκκρεμοδικία της αιτήσεως αναιρέσεως του Δημοσίου, ούτε η αντίθετη κρίση σε Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. μπορούν ν’ απαλλάξουν τη Διοίκηση από την υποχρέωσή της να συμμορφωθεί προς την υπόψη δικαστική απόφαση, κατά τον τρόπο που προσδιόρισε το αρμόδιο Τριμελές Συμβούλιο, για την καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού χωρίς την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής Τραπέζης.
112/2015 - Συμμόρφωση της Διοίκησης προς ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ – Ανάκληση ή μη της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα υπαλλήλου και επαναφορά της στην ενεργό υπηρεσία – Αποκατάσταση της υπαλλήλου στο πλαίσιο συμμόρφωσης με προηγηθείσα απόφαση του ΣτΕ. Περίληψη: Η Διοίκηση δεν οφείλει, μετά την έκδοση της 4745/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να ανακαλέσει τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απόλυσης της Δ.Μ. και να την επαναφέρει στην Υπηρεσία, καθόσον, ήδη, πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, με την οποία ακυρώθηκε η ατομική πράξη με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη θέση της υπαλλήλου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, η Διοίκηση είχε αποκαταστήσει τη συγκεκριμένη υπάλληλο στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς την προηγηθείσα 3354/2013 απόφαση του ΣτΕ, με βάση και τη ρητή βούλησή της, η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα με όσα η ίδια η Διοίκηση είχε υποδείξει, με σχετική εγκύκλιό της, στους υπαλλήλους που εθίγησαν από την ακυρωθείσα, με την 3354/2013 απόφαση του ΣτΕ, υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/ 756/οικ.21872/4-11-2011 (ΦΕΚ 2619/τ.Β΄/8-11-2011) κοινή υπουργική απόφαση. (ομοφ.)
117/2015 - Εξαίρεση ή μη του προσωπικού που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, από την προβλεπόμενη στην παρ.2β του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ. Περίληψη: Από την προβλεπόμενη στην παρ.2β του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ δεν εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 2961/1954, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.6 του άρθρου 44 του Ν. 2084/1992 και την παρ.9 του άρθρου 44 του πρώτου ως άνω νόμου, διότι η εξαίρεση αυτή αναγράφεται στην παρ.2α του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 και αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, που καθιερώνεται με την παράγραφο αυτή. (ομοφ.)
122/2015 - Α.Ε.Ι. – Γ.Π.Α. – Φοιτητές – Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις 5% – Αναγνώριση μαθημάτων αλλοδαπού Α.Ε.Ι. Περίληψη: Από τη διάταξη του άρθρου 35 παρ.1 του Ν. 4115/2013 και ενόψει της ανυπαρξίας αντίστοιχης ρύθμισης, συνάγεται ότι, στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και μετά, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης. Η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη και μέχρι το έτος 2012-2013.
125/2015 - Απόσπαση άνευ αποδοχών υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου του ΥΠΕΞ σε Διεθνή Οργανισμό – Μη καταβολή στο Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών – Λήψη αποζημίωσης κατά την αποχώρησή του ως εφάπαξ – Υπολογισμός του χρόνου της απόσπασης ως συντάξιμου. Περίληψη: Με το δεδομένο ιστορικό του ερωτήματος, ο χρόνος της απόσπασης, άνευ αποδοχών, υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου του ΥΠΕΞ σε Διεθνή Οργανισμό, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο εισφορές, και ο υπάλληλος αυτός έλαβε κατά την αποχώρησή του από τον Οργανισμό αποζημίωση αποχωρήσεως ως εφάπαξ στη σύνταξή του, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ.8 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007 και δεν λογίζεται ως συντάξιμος. (ομοφ.)
132/2015 - Δικαίωμα προσαύξησης των αποδοχών Καθηγήτριας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, κατά τη διάρκεια της επιστημονικής της αδείας στην αλλοδαπή. Περίληψη: Η Καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Φ.Ζ., η οποία κατά τη διάρκεια της επιστημονικής της αδείας στην αλλοδαπή συνεργάζεται χωρίς αμοιβή με αλλοδαπό πανεπιστήμιο, δικαιούται αποδοχές προσαυξημένες κατά 80%, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι για τη συνεργασία της αυτή θα λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Fullbright. (ομοφ.)
(nsk.gr)

Σχόλια