Μετάθεση δικηγόρου σε άλλο δικηγορικό σύλλογο

Σύμφωνα με την απόφαση 225/2011 του ΣτΕ η μετάθεση δικηγόρου από την περιφέρεια ενός πρωτοδικείου στην περιφέρεια άλλου είναι ελεύθερη, μπορεί δε να αποκλεισθεί μόνον αν συντρέχουν συγκεκριμένοι εξαιρετικοί λόγοι. Σύμφωνα με την απόφαση, στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν.δ. 3026/1954 (προϊσχύσαντος κώδικα δικηγόρων), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 1366/1983, ορίζεται ότι η μετάθεση δικηγόρου επιτρέπεται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3466/1955. Η μετάθεση δικηγόρου
ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των οικείων δικηγορικών συλλόγων. Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να γνωμοδοτήσει κατά της μετάθεσης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται ειδικά και να αιτιολογούνται στη γνωμοδότηση, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα σε 45 ημέρες από την ημέρα που θα περιέλθει στον δικηγορικό σύλλογο το σχετικό έγγραφο ερώτημα του Υπουργείου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκδίδει την απόφασή του και χωρίς τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις ή αν υποβληθεί εμπρόθεσμα μία από αυτές, εφόσον είναι σύμφωνη. Εξάλλου, το άρθρο 23 του ίδιου ν.δ., το μεν προβλέπει ότι νέα όρκιση του μετατιθεμένου δεν απαιτείται, το δε απαγορεύει την αίτηση μετάθεσης δικηγόρου, εφόσον αυτός δεν διετέλεσε επί διετία μέλος του δικηγορικού συλλόγου από τον οποίο ζητεί τη μετάθεση.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η μετάθεση δικηγόρου από την περιφέρεια ενός πρωτοδικείου στην περιφέρεια άλλου είναι ελεύθερη, μπορεί δε να αποκλεισθεί μόνον αν συντρέχουν συγκεκριμένοι εξαιρετικοί λόγοι, οι οποίοι πρέπει να διαλαμβάνονται ειδικώς στη σχετική γνωμοδότηση του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Δεν μπορεί όμως ο δικηγορικός σύλλογος να αρνηθεί την έκδοση σχετικής σύμφωνης γνωμοδότησης αξιώνοντας από τον αιτούμενο τη μετάθεση να επικαλεσθεί και να αποδείξει ειδικούς λόγους που να την δικαιολογούν (βλ. ΣτΕ 2540/2009, 2036/2007). Όταν, μάλιστα, το αίτημα περί μετάθεσης συνδέεται με τον γάμο και τη επικείμενη αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου, προκειμένου να διασφαλισθεί ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας που προστατεύονται κατά το άρθρο 21 του Συντάγματος, πρέπει η απόρριψη του αιτήματος να παρίσταται δικαιολογημένη από τη συνδρομή όλως εξαιρετικών λόγων που ανάγονται σε συγκεκριμένους και επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που σταθμίζονται προς τη συγκεκριμένη οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφερομένου (πρβλ. ΣτΕ 894/2005). (περίληψη nomikaxronika.gr)
O νέος κώδικας Δικηγόρων (ν.4194/2013) προβλέπει τα εξής για τη μετάθεση δικηγόρου (άρθρο 25):
«1. Ο δικηγόρος δύναται να ζητήσει τη μετάθεσή του από τον δικηγορικό σύλλογο, που είναι εγγεγραμμένος, σε άλλο.
2. Η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία εγκρίνει τη μετάθεση, έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, καθορίζεται ενιαίο παράβολο μετάθεσης υπέρ του οικείου δικηγορικού συλλόγου»
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2436/13-1-2014) καθορίστηκε ενιαίο παράβολο μετάθεσης δικηγόρων στο ποσό των 500 ευρώ, υπέρ του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
[legalnews24.gr]

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου