Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

98/2015: Αξιώσεις κατά του Ελλ. Δημοσίου – Εκτέλεση ή όχι της υπ' αριθμ.1788/2006 τελεσίδικης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης – Παραγραφή. Περίληψη: Οι αξιώσεις σε βάρος του Δημοσίου που βεβαιώθηκαν με την υπ' αριθμ.1788/2006 τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης υπέκυψαν, ως εκ του χρόνου βεβαιώσεώς τους, στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 90 παρ.6 του Ν. 2362/1995 και η Υπηρεσία δεν μπορεί να εξοφλήσει τις αξιώσεις αυτές.
92/2015: Α.Ε.Ι. – Γ.Π.Α. – Ορισμός Διευθυντή Εργαστηρίου Τομέα – Διαδικασία. Περίληψη: Η Γενική Συνέλευση της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική ή το εργαστήριο, αποφαίνεται και επί του ζητήματος της
αντιστοιχίας του γνωστικού αντικειμένου των υποψηφίων αναπληρωτών καθηγητών προς το σκοπό και το έργο της κλινικής ή του εργαστηρίου, εφόσον τούτο αμφισβητείται, ακολούθως προβαίνει στη συνέχιση της διαδικασίας εκλογής μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις εκλογής. Εφόσον ανακύπτει ζήτημα αμφισβήτησης του γνωστικού αντικειμένου υποψηφίου για τη θέση Διευθυντή Εργαστηρίου Τομέα, οφείλει η Γ.Σ. του Τομέα να αποφανθεί επί του ζητήματος της αντιστοιχίας του γνωστικού αντικειμένου των υποψηφίων αναπληρωτών καθηγητών προς το αντικείμενο του Εργαστηρίου. Δεν ορίζεται η διαδικασία ανάθεσης/εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Αντίθετα, εφαρμογή έχουν οι διαδικαστικές διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 46/1989 (προκήρυξη θέσης, ορισμός επιτροπής, εκλογή).
80/2015: Δυνατότητα ή μη έγκρισης του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Γεωργίου Α. Βοστάνη, ειδικώς ως προς τη δαπάνη καταβολής από το κληροδότημα ασφαλιστικών εισφορών. Περίληψη: Η αναγραφή σε σχέδιο προϋπολογισμού του συγκεκριμένου κληροδοτήματος αντίστοιχης δαπάνης, που σχετίζεται με ικανοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων, παρίσταται νομικώς αδικαιολόγητη, με συνέπεια το αρμόδιο για την έγκριση (ή μη) του προϋπολογισμού κρατικό όργανο όχι μόνο να δικαιούται, αλλά και να υποχρεούται να μην εγκρίνει τον προϋπολογισμό ειδικώς ως προς την ως άνω δαπάνη.
67/2015: Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Καταβολή του ποσοστού 50% των μισθωμάτων – Δικαιούχος. Περίληψη: Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να καταβάλλει το ποσοστό 50% των μισθωμάτων στην νυν συγκυρία (κατά 50% εξ αδιαιρέτου) του μισθίου ακινήτου, η οποία υπεισήλθε στη θέση του συνεκμισθωτού και πρώην συγκυρίου (κατά 50%) του μισθίου Μ.Π., ένεκα της προς αυτήν μεταβιβάσεως του επί του μισθίου ιδανικού του ως άνω μεριδίου.
(nsk.gr)

Σχόλια