Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμό (1348/2000) ο οποίος προβλέπει διαδικαστικούς κανόνες για τη διευκόλυνση της διαβίβασης των πράξεων (κοινοποίηση εγγράφων/δικογράφων) από ένα κράτος μέλος σε άλλο. O Κανονισμός αντικαταστάθηκε από νέο Κανονισμό 1393/2007, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται άμεσα σε όλη την Ένωση, με εξαίρεση τη Δανία η οποία δεν συμμετέχει στους κοινοτικούς μηχανισμούς συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης. 
Οι κύριοι στόχοι του κανονισμού είναι οι εξής:
-Αποφυγή των καθυστερήσεων που οφείλονται στη διαβίβαση των πράξεων μεταξύ διαδοχικών ενδιάμεσων φορέων. Για το σκοπό αυτό, δημιουργεί αμεσότερες σχέσεις μεταξύ των προσώπων ή αρχών των αρμοδίων για τη διαβίβασή τους (των «υπηρεσιών διαβίβασης») και εκείνων (των «υπηρεσιών παραλαβής»)
που έχουν αναλάβει την επίδοση ή την κοινοποίηση των πράξεων αυτών στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ο αντίδικος που πρέπει να τις λάβει. Ανάλογα με τα κράτη μέλη, οι «υπηρεσίες» αυτές μπορεί να είναι δικαστήρια, δικαστικοί επιμελητές ή άλλες αρχές.
-Εξασφάλιση της δυνατότητας άμεσης αποστολής των δικαστικών πράξεων στους παραλήπτες τους, ταχυδρομικώς. Για λόγους ασφαλείας, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη απαιτούν τη χρησιμοποίηση συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής.
-Διευκόλυνση των αρμόδιων προσώπων και αρχών, με την κατάρτιση ενός πρότυπου εντύπου προς χρήση και ενός πρακτικού εγχειριδίου στο οποίο καταγράφονται οι υπηρεσίες παραλαβής κάθε κράτους μέλους.
-Εξασφάλιση της παραλαβής των πράξεων από τους παραλήπτες τους στη γλώσσα της χώρας τους ή σε γλώσσα που γνωρίζουν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Εκπονήθηκε βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού.
Η έκθεση βασίζεται στα στοιχεία μιας μελέτης καθώς και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε διάφορες περιστάσεις ιδίως στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε αστικές υποθέσεις, τον Δεκέμβριο του 2002, σε μία δημόσια ακρόαση τον Ιούλιο του 2003 και σε μία συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής για την επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων, τον Απρίλιο του 2004.
Το σχέδιο έκθεσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από της ενάρξεως ισχύος του κανονισμού, το 2001, η εφαρμογή του έχει κατά κανόνα βελτιώσει και επιταχύνει τη διαβίβαση πράξεων μεταξύ κρατών μελών. Πάντως, κατά την περίοδο προσαρμογής η οποία δεν έχει ακόμη λήξει, πολλά πρόσωπα που εμπλέκονται στην εφαρμογή του κανονισμού, και ιδίως τοπικοί φορείς, εξακολουθούν να μην έχουν επαρκή γνώση του κανονισμού. Επίσης, η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού δεν είναι πλήρως ικανοποιητική. Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης των διατάξεων αυτών για μία περαιτέρω βελτίωση και διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 8 Ιουλίου 2005 πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.
Στόχος της πρότασης αυτής είναι η περαιτέρω βελτίωση και επιτάχυνση της διαβίβασης και της επίδοσης πράξεων, η απλοποίηση της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού και η βελτίωση της ασφάλειας του δικαίου για τον αιτούντα και για τον παραλήπτη.
Προτείνονται οι ακόλουθες βασικές τροποποιήσεις:
-Εισαγωγή κανόνα που θα προβλέπει ότι η επίδοση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή εκ μέρους της υπηρεσίας παραλαβής.
-Εισαγωγή νέας τυποποιημένης αίτησης για την ενημέρωση του παραλήπτη σχετικά με το δικαίωμά του να αρνηθεί την παραλαβή εγγράφου εντός μίας εβδομάδας από την επίδοση.
-Εισαγωγή κανόνα που θα προβλέπει ότι η δαπάνη της απασχόλησης δικαστικού επιμελητή ή αντίστοιχου αρμοδίου προσώπου βάσει του νόμου του κράτους μέλους της υπηρεσίας παραλαβής πρέπει να αντιστοιχεί σε πάγιο τέλος που θα καθορίσει το εν λόγω κράτος μέλος εκ των προτέρων, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και των μη διακρίσεων.
-Εισαγωγή ενιαίων προϋποθέσεων για την επίδοση μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή αντίστοιχη απόδειξη).
Δείτε τα σχετικά Έγγραφα αναφοράς κάνοντας κλικ:
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
Πρακτικό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες παραλαβής
Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. (ec.europa.eu)

Σχόλια