Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών (Κανονισμός 861/2007)

Την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών μπορούν να χρησιμοποιούν οι διάδικοι ως εναλλακτική δυνατότητα, αντί των διαδικασιών που ισχύουν βάσει του δικαίου των κρατών μελών. Η απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών αναγνωρίζεται και είναι εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος χωρίς κήρυξη της εκτελεστότητας και χωρίς καμία δυνατότητα προσβολής της αναγνώρισης της εν λόγω απόφασης.
Για να ξεκινήσει η διαδικασία πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Α. Τυχόν δικαιολογητικά, όπως αποδείξεις, τιμολόγια κλπ. επισυνάπτονται στο έντυπο.
Το έντυπο Α αποστέλλεται στο δικαστήριο που έχει τη σχετική δικαιοδοσία. Όταν το δικαστήριο παραλάβει το έντυπο της αίτησης, συμπληρώνει το προοριζόμενο για αυτό τμήμα του «εντύπου απάντησης». Εντός 14 ημερών από την παραλαβή του εντύπου αίτησης το δικαστήριο επιδίδει αντίγραφο στον εναγόμενο, καθώς και το συμπληρωμένο έντυπο απάντησης. Ο εναγόμενος απαντά εντός 30 ημερών, συμπληρώνοντας το προοριζόμενο για αυτόν τμήμα του εντύπου απάντησης. Το δικαστήριο αποστέλλει αντίγραφο της τυχόν απάντησης στον ενάγοντα εντός 14 ημερών.
Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της (τυχόν) απάντησης του εναγομένου, το δικαστήριο είτε εκδίδει απόφαση για τη μικροδιαφορά, είτε ζητά περισσότερες λεπτομέρειες γραπτώς από τα μέρη, είτε καλεί τους διαδίκους σε ακρόαση. Στην περίπτωση της ακρόασης, δεν είναι αναγκαία η εκπροσώπηση από δικηγόρο.
Με το έντυπο αυτό (και, εάν χρειάζεται, με μετάφρασή του στη γλώσσα του άλλου κράτους μέλους) και με αντίγραφο της απόφασης, η απόφαση κηρύσσεται εκτελεστή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Άρνηση εκτέλεσης της απόφασης σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να υπάρξει μόνο στην περίπτωση που αυτή είναι ασυμβίβαστη με άλλη απόφαση που έχει εκδοθεί σε αυτό το κράτος μέλος και αφορά τους ίδιους διαδίκους. Η εκτέλεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες του κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η απόφαση.
Δείτε τον σχετικό Κανονισμό 861/2007 και τα σχετικά έντυπα εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr