4 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. (Αθήνα). Αντικείμενο της απασχόλησης είναι η επιμέλεια της διεξαγωγής των δικών με διάδικο το ΤΕΕ, η μέριμνα της δικαστικής και εξωδίκου προστασίας των συμφερόντων του ΤΕΕ ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής, η δια γνωμοδοτήσεων συνδρομή των οργάνων και υπηρεσιών του ΤΕΕ, επί των εκάστοτε ανακυπτόντων νομικών θεμάτων, όπως στο άρθρο 1 του Π.Δ./γματος 883/1980 (ΦΕΚ Α” 218/1980) ορίζεται και ειδικότερα:
Αστικό δίκαιο: Δικαστική διεκδίκηση αμοιβών μηχανικών ή μελετητικών εταιριών κάθε μορφής από εκπόνηση μελετών ή επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών καθ’υποκατάσταση των δικαιούχων μηχανικών-μελετητικών εταιριών (σύνταξη-κατάθεση αγωγών, εκδίκαση αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης προς ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων κλπ), Δικαστικές διαφορές από συμβάσεις έργων 681επ Α.Κ., Δικαστική διεκδίκηση οφειλομένων αμοιβών για διενεργηθείσες πραγματογνωμοσύνες σύμφωνα με το Π.Δ. της 10/16 Ιαν. 1935 «Περί καθορισμού των επί διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών δικαιωμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και των παρ” αυτού διοριζομένων διαιτητών και πραγματογνωμόνων» (Φ.Ε.Κ. 15/1935), υποθέσεις ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου, εργατικές διαφορές, διαφορές σχετικά με την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων κλπ.
Δημόσιο Δίκαιο: Ακυρωτικές διαφορές σχετικά με α)αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικότητας μηχανικού σε αποφοίτους πανεπιστημίων της αλλοδαπής, β)άδειες ασκήσεως επαγγελμάτων, και γ)εναρμόνιση με κοινοτική νομοθεσία επαγγελματικών δικαιωμάτων κλπ.), αγωγές αποζημίωσης κατά του ΤΕΕ λόγω εξωσυμβατικής ευθύνης (άρθρα 105, 106 Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα), κάθε είδους διαφορές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον κατασταλτικό, προληπτικό έλεγχο δημοσίων δαπανών και κατά τον προσυμβατικό έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, διαφορές ουσίας από την εκτέλεση δημοσίων έργων, υπηρεσιών και μελετών, αναιρέσεις εργολαβικών συμβάσεων, προγραμματικές συμβάσεις δημοσίου, νομικός έλεγχος προκηρύξεων και κατάρτιση συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, ενστάσεις, προσφυγές, προδικαστικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών/έργων, προσωρινή δικαστική προστασία, νομικός έλεγχος προκηρύξεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ Σ.Ε.Σ. κλπ.), ένδικα μέσα πειθαρχικού και υπαλληλικού δικαίου, κοινωνικοασφαλιστικές και φορολογικές διαφορές ενώπιον των αρμοδίων τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ακυρωτικές διαφορές περιβαλλοντικού δικαίου, νομικός έλεγχος διακηρύξεων μισθώσεων δημοσίου.
Εμπορικό Δίκαιο : Νομικός έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων εταιρειών κάθε μορφής (ανωνύμων, περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών, προσωπικών κλπ), νομικός χειρισμός υποθέσεων που αφορούν εμπορικές μισθώσεις, ζητήματα σχετικά με εμπορικές επωνυμίες, δικαστικές διαφορές από αξιόγραφα, ζητήματα σχετικά με το δίκαιο ανταγωνισμού.
Περαιτέρω αναθέσεις αντικειμένων δικηγορικής απασχόλησης δεν αποκλείεται εκ των ειδικών αναγκών των υπηρεσιών του ΤΕΕ.
Η έδρα του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Νίκης αρ.4, όπου και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι δικηγόροι που θα προσληφθούν.
Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου