Θέση πτυχιούχου Νομικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 422/22-05-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «E.274 - Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών», που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. κ. Δημοσθ. Κ. Πολύζο, Αναπλ. Πρυτάνεως Έρευνας & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ως κάτωθι:
Θέση 1: ΠΕ Νομικής Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής Υπό ανάθεση έργο: · Υποστήριξη ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, · Παροχή συμβουλών στη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/12/2016. Στο πλαίσιο της/του ανωτέρω σύμβασης/συμφωνητικού ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Διάρκεια σύμβασης/συμφωνητικού: 5 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης, μέχρι τη λήξη του έργου) Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01/08/2015 Απαραίτητα προσόντα: (1) Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις: · Πτυχιούχος Νομικής Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής (2) Επαγγελματική εμπειρία: · Εμπειρία και συμβουλευτική υποστήριξη στη διαχείριση Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Έργων · Εμπειρία σε θέματα δημοσίων προμηθειών ΝΠΔΔ · Εμπειρία σε έλεγχο και σύναψη δημοσίων συμβάσεων μεταξύ ΝΠΔΔ και λοιπών προμηθευτών ή φορέων του Δημοσίου · Εμπειρία επί προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (3) Γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο) · Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (4) Γνώση Αγγλικής γλώσσας Επιθυμητά προσόντα: · Εμπειρία σε εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία · Εμπειρία στη διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων με χρήση μηχανογραφικού συστήματος ERP

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την κα Ειρ. Μαυροειδή Αναπλ. Προϊσταμένη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-996633, e-mail: emavr@upatras.gr. Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 09/06/2015. Αναλυτική προκήρυξη εδώ 

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου