Aυθαίρετα κτίσματα - Χρήσεις γης (νομολογία ΣτΕ)

3354/2014 (Ε/7μ): Στην περίπτωση που η ανέγερση κτίσματος εντός του αιγιαλού έχει λάβει χώρα χωρίς άδεια εκδοθείσα με βάση τη νομοθεσία περί αιγιαλού, αλλά βάσει οικοδομικής αδείας εκδοθείσης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε οριοθετηθεί ο αιγιαλός με διοικητική πράξη, η έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης του κτίσματος που ανεγέρθηκε κατ’ εφαρμογή της οικοδομικής αδείας εντός του αιγιαλού οριοθετηθέντος εκ των υστέρων, κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει το κτίσμα αυτό, δεν είναι επιτρεπτή, εφ’ όσον η αρμοδία για την έκδοση της άδειας πολεοδομική αρχή δύναται να προβαίνει σε παρεμπίπτοντα έλεγχο για την ύπαρξη αιγιαλού αν ο τελευταίος δεν έχει οριοθετηθεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία.
3363/2014 (Ε): Κατ’ άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 3028/2002, η κατεδάφιση νεοτέρων ακινήτων που είναι προγενέστερα των εκατό τελευταίων ετών ή η επ’ αυτών εκτέλεση εργασιών, για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ακόμη και αν τα ακίνητα αυτά δεν έχουν προηγουμένως χαρακτηρισθεί ως μνημεία / για την χορήγηση της σχετικής έγκρισης ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία την πρόθεσή του να προβεί στην κατεδάφιση, η έγκριση δε θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος δεν συντελεσθούν οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου διατυπώσεις δημοσιότητας, οι οποίες αποβλέπουν στην ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού για την ύπαρξη παλαιών ακινήτων, τα οποία δεν ανάγονται στην προ του 1830 περίοδο.
3365/2014 (Ε/7μ): Εάν σε τμήμα οικοπέδου, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ. 1024/1971 με σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας στο ενιαίο οικόπεδο, υπάρχει ήδη οικοδομή ή κατασκευή για την οποία όμως δεν έχει χορηγηθεί οικοδομική άδεια, δεν υφίσταται, κατά την ανέγερση οικοδομής στο άλλο τμήμα του οικοπέδου, υποχρέωση τήρησης της απόστασης Δ από την υφιστάμενη οικοδομή και, ως εκ τούτου, το υπό ανέγερση κτίριο νομίμως, κατ’ αρχήν, τοποθετείται στο έδαφος επί της κοινής γραμμής που αποτυπώνεται στο οικείο τοπογραφικό διάγραμμα και οριοθετεί τα τμήματα της κάθετης συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου.
3369/2014 (Ε/7μ): Η ικανοποίηση επιτακτικού σκοπού δημοσίου συμφέροντος για την προστασία συνταγματικώς προστατευόμενου εννόμου αγαθού, όπως είναι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, δεν καθίσταται αδρανής και ατελέσφορη στο διηνεκές εκ μόνου του λόγου ότι η Διοίκηση ενέταξε κατά το παρελθόν δασική έκταση σε σχέδιο πόλεως ως οικιστική, λόγω πλάνης και μάλιστα οφειλόμενης σε δόλο των διοικουμένων.
3622/2014 (Ε/7μ): Η έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 προϋποθέτει, κατ’ αρχήν, ότι τα κτίσματα, για τα οποία πρόκειται, έχουν πράγματι ανεγερθεί αυθαιρέτως, δεν θεωρούνται δε αυθαιρέτως ανεγερθέντα όσα κτίσματα έχουν ανεγερθεί βάσει οικοδομικής αδείας / στην περίπτωση αυτή, η έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης είναι δυνατή μόνο μετά την ανάκληση της οικοδομικής αδείας, στην οποία η Διοίκηση μπορεί να προβαίνει, κατά συνεκτίμηση λόγων υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με την προστασία των ακτών, του διαδραμόντος από την έκδοση της οικοδομικής αδείας χρόνου και, των τυχόν καλοπίστως κτηθέντων δικαιωμάτων.
3759/2014 (Ε/7μ): Οι χρήσεις, οι όροι, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό στις περιοχές των ζωνών διατάγματος δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα η προστασία του τοπίου και των ακτών ως ευαίσθητων οικοσυστημάτων, καθώς και η προστασία των ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων και δεν συνιστούν παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος και της αρχής της αναλογικότητας / η σύναψη συμβάσεων υπό το καθεστώς χρήσεων γης που ίσχυε πριν την έκδοση του προσβαλλόμενου διατάγματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιούργησε εμπιστοσύνη άξια προστασίας, κωλύουσα τον καθορισμό ζωνών προστασίας χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δομήσεως προς το σκοπό της ανάδειξης και προστασίας των ακτών, του τοπίου καθώς και των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων της παραλιακής ζώνης της Αττικής. (ste.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου