Άσκηση ανακοπής του άρθρου 936 ΚΠολΔ σε κάθε είδος αναγκαστικής εκτέλεσης

Την ανακοπή του αρ. 936 ΚΠολΔ μπορεί να ασκήσει και όποιος έχει ενοχικό δικαίωμα, εφόσον το δικαίωμα αυτό δεν αποκρούεται με επικρατέστερο δικαίωμα του καθ’ ου η εκτέλεση. Επομένως η ανακοπή τρίτου μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο είδος αναγκαστικής εκτέλεσης: "Σύμφωνα με το άρθρο 936 ΚΠολΔ τρίτος έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, αν προσβάλλεται δικαίωμα του επάνω στο αντικείμενο της εκτέλεσης, το οποίο δικαιούται να αντιτάξει σε εκείνον κατά του οποίου έχει στραφεί η εκτέλεση και ιδίως: α) δικαίωμα εμπράγματο που αποκλείει ή περιορίζει το δικαίωμα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, β) απαγόρευση διάθεσης που έχει ταχθεί υπέρ αυτού και συνεπάγεται σύμφωνα με το νόμο την ακυρότητα της διάθεσης.
Η διάταξη αυτή θέτει ως γενική αρχή ότι, ο τρίτος δικαιούται να επικαλεστεί οποιοδήποτε δικαίωμά του στο αντικείμενο της εκτέλεσης, το οποίο μπορεί όμως να αντιτάξει κατά του καθ ου η εκτέλεση, συγχρόνως δε καθορίζει ενδεικτικά ορισμένα δικαιώματα που θεμελιώνουν ανακοπή εις τρόπον ώστε και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, εφόσον επιδρά στη διαδικασία της εκτέλεσης είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο της ανακοπής.
Συνεπώς, μπορεί να ασκήσει ανακοπή και αυτός που έχει ενοχικό δικαίωμα, εφόσον το δικαίωμα αυτό δεν αποκρούεται με επικρατέστερο δικαίωμα του καθ' ου η εκτέλεση. Η θέση της διάταξης του άρθρου 936, κατ' απόκλιση από το προϊσχύον δίκαιο, στο κεφάλαιο που περιλαμβάνει τις γενικές διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και η διατύπωση αυτής, η οποία είναι γενική χωρίς διακρίσεις, απολήγουν στην καθολική εφαρμογή της διάταξης αυτής. Επομένως, η ανακοπή τρίτου μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο είδος αναγκαστικής εκτέλεσης (ΑΠ 1587/2006, Α.Π. 1451/1987 ). Η άσκηση της ανακοπής του τρίτου δεν υπόκειται ευθέως από το νόμο σε χρονική οριοθέτηση. Μπορεί, όμως, αυτή να ασκηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση στον καθού η εκτέλεση έως και την κύρια διαδικασία, ιδίως μάλιστα με αφορμή τις περιπτώσεις της άμεσης εκτέλεσης όπου η κύρια διαδικασία εντοπίζεται σε μια πράξη.
Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο, δικάζοντας έφεση της πρώτης αναιρεσίβλητης εταιρίας κατά της υπ' αριθ. 22276/2008 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε επί της από 1-12-2006 ανακοπής της (πρώτης αναιρεσίβλητης) κατά των αναιρεσειόντων και των απολειπομένων αναιρεσιβλήτων και κατά της υπ' αριθ. 26.498/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία κατά παραδοχή της από 17-11-2003 αγωγής των αναιρεσειόντων υποχρέωσε τους εναγομένους και ήδη απολειπομένους αναιρεσιβλήτους να καθαιρέσουν και απομακρύνουν από το δώμα της πολυκατοικίας, του οποίου έχουν την αποκλειστική χρήση, τις εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας που ανήκουν στην μισθώτριά τους πρώτη αναιρεσίβλητη, έκρινε ότι: α ) η ανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολΔ, όπως η ένδικη, χωρεί σε κάθε είδους εκτέλεση και όχι μόνο επί εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων και μπορεί να ασκηθεί από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, β ) ότι η ανακόπτουσα, ως μισθώτρια του δώματος της πολυκατοικίας, νομιμοποιείται ενεργητικά, ως τρίτη, στην άσκηση της ένδικης ανακοπής, αφού, με την επισπευδόμενη εκτέλεση της αποφάσεως, δια της επιδόσεως επιταγής προς εκτέλεση, προσβάλλεται το επί του αντικειμένου της εκτελέσεως και εκ της μισθώσεως απορρέον και αντιτάξιμο έναντι των καθών η εκτέλεση ενοχικό δικαίωμά της για εγκατάσταση στο δώμα της πολυκατοικίας σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας και γ) ακύρωσε την επισπευδόμενη εκτέλεση κατά το μέρος που διώκει τη άρση και απομάκρυνση των εγκαταστάσεων κινητής τηλεφωνίας, Έτσι που έκρινε το Εφετείο, δεν παραβίασε με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή τη διάταξη ουσιαστικού δικαίου του άρθρου 936 του ΚΠολΔ". [Απόφαση 639 / 2014  AΠ] (areiospagos.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου