Δικηγόροι-Νομικοί Σύμβουλοι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προτίθεται να εγγράψει στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του Έργου Φυσικά Πρόσωπα σχετικά με τις παρακάτω κατηγορίες υποστηρικτικών ενεργειών για την παραγωγική αξιοποίηση της υψηλής εξειδίκευσης και ποιότητας πολυσχιδούς έρευνας που παράγεται στο ΓΠΑ:
Νομική υποστήριξη : υποστηρικτικές υπηρεσίες στις ερευνητικές ομάδες σε θέματα κατοχύρωσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνίες, εμπορικό / κοινοτικό σήμα), παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, μεταφοράς τεχνολογίας, θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση εταιρείας αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (επιλογή νομικής μορφής εταιρείας, σχέδιο καταστατικού).
Δικηγόροι - Νομικοί Σύμβουλοι: Τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Εμπειρογνώμονες Νομικοί Σύμβουλοι συνοψίζονται στα εξής: § Πτυχίο ΑΕΙ. § Τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας. § Αποδεδειγμένη εμπειρία στις παρακάτω θεματικές ενότητες: Κατοχύρωση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνίες, εμπορικό / κοινοτικό σήμα), Παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, μεταφοράς τεχνολογίας, Διαδικασιών για τη σύσταση εταιρείας αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (επιλογή νομικής μορφής εταιρείας, σχέδιο καταστατικού). Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο και εμπειρία στην υποστήριξη και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.
Αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ 

Σχόλια