Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ: Ιδιόγραφη Διαθήκη - ΦΑΠ - Ποινική καταδίκη δημοσίου υπαλλήλου

39/2015 : Κρατικές Προμήθειες – Διοικητική κύρωση του αποκλεισμού προμηθευτή, κατ’ άρθρο 39 του π.δ. 118/2007, από το σύνολο των προμηθειών του δημόσιου τομέα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς που επέδειξε σε διαδικασία προμήθειας. Εφόσον επιβληθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 39 του π.δ. 118/2007 διοικητική κύρωση του αποκλεισμού προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών του δημόσιου τομέα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς που επέδειξε σε διαδικασία προμήθειας, από την κοινοποίηση της σχετικής αποφάσεως στον προμηθευτή,
καθίσταται υποχρεωτικός για τις αναθέτουσες αρχές ο προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του από το σύνολο των προμηθειών του δημόσιου τομέα, υπό την έννοια ότι συντρέχει νόμιμος λόγος αποκλεισμού του από όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες, είτε είναι εκκρεμείς κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της οικείας απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, είτε πρόκειται να διενεργηθούν μετά την έκδοσή της και εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της. (πλειοψ.)
18/2015: Διαθήκη ιδιόγραφη – Σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος – Διαδικαστικές ενέργειες διορισμένου κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας. Ο δικαστικώς διορισμένος κηδεμόνας της σχολάζουσας κληρονομίας του θέματος, μπορεί να ενεργήσει τις διαδικασίες σύστασης του ιδρύματος ή της προσφυγής στο Εφετείο, για την τροποποίηση της βούλησης του διαθέτη, μη όντος αναγκαίου στο στάδιο αυτό του διορισμού εκτελεστή διαθήκης. (ομοφ.)
4/2015: Φόρος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων – Νέος καθορισμός αξίας οικοπέδων σε περιοχή, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, μετά την έκδοση ακυρωτικής αποφάσεως του ΣτΕ. Η γνωμοδότηση πραγματεύεται το ζήτημα των ληπτέων υπόψη στοιχείων για τον καθορισμό της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο των οικοπέδων της περιφέρειας του πρώην Δήμου Νέας Μάκρης, στην οποία δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων για τα έτη 2011, 2012 και 2013, ενόψει των όσων έγιναν δεκτά με την υπ’ αριθμ. 3833/2014 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
3/2015: Δυνατότητα εξέτασης από τη Διοίκηση παραιτήσεων υπαλλήλων, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια εκκρεμούς πειθαρχικής διαδικασίας για παραπτώματα, τα οποία μπορούν να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης. Στην υπό εξέταση περίπτωση, δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη του άρθρου 148 παρ.2 του ισχύοντος Υ.Κ. για να θεωρηθούν ως μη υποβληθείσες οι αιτήσεις παραίτησης των τιμωρηθέντων με απόφαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου υπαλλήλων, καθόσον υφίσταται μεν πειθαρχική εκκρεμοδικία λόγω της υποβολής της ένστασής τους κατά της ανωτέρω απόφασης, για τα αδικήματα όμως που παραπέμφθηκαν και τιμωρήθηκαν είναι αδύνατη πλέον η επιβολή από το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο της ποινής της οριστικής παύσης, διότι, μολονότι προβλέπεται ως δυνατότητα στο νόμο, η επιβολή της αποκλείστηκε από τη μη άσκηση ένστασης υπέρ της διοίκησης και ως εκ τούτου η Διοίκηση δεν κωλύεται εξ’ αυτού του λόγου να εξετάσει τις υποβληθείσες παραιτήσεις των διωχθέντων υπαλλήλων. (ομοφ.)
1/2015: Α.Ε.Ι. – Ε.Μ.Π. – Υπάλληλοι Διοικητικοί – Ποινική καταδίκη – Έφεση – Άρση αυτοδίκαιης αργίας. Η καταδίκη δημοσίου υπαλλήλου σε στερητική της ελευθερίας ποινή, η οποία δεν επιφέρει πραγματική απώλεια της προσωπικής του ελευθερίας, λόγω άσκησης έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης με ανασταλτικό αποτέλεσμα, δεν περιάγει τον εν λόγω υπάλληλο σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας. (nsk.gr)

Σχόλια