Θέσεις νομικών για την πράξη "Ενέργεια, Δίκαιο της Θάλασσας, Ευθύνη, Προστασία του Περιβάλλοντος" στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ: Ενέργεια, Δίκαιο της Θάλασσας, Ευθύνη, Προστασία του Περιβάλλοντος. Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ενέργεια, Δίκαιο της Θάλασσας, Ευθύνη, Προστασία του Περιβάλλοντος» και ακρωνύμιο ENERGYATSEA που εντάσσεται στην Κατηγορία Δράσεων Αριστεία ΙΙ με Επιστημονική Υπεύθυνη
την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Μαρία Γαβουνέλη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ζητούνται άτομα για την ερευνητική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 250.000 ΕΥΡΩ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 01/04/2015 έως 31/07/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν σύντομη περιγραφή του έργου (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα 2) την οποία καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα επισυνάπτονται απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους. Ημερομηνία λήξης: 20/3/2015. Πληροφορίες: Μαρία Γαβουνέλη, mgavoun@law.uoa.gr  Συνημμένα αρχεία εδώ

Σχόλια