Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων: Πρόστιμο ΚΒΣ, Διοικητική Σύμβαση, Φορολογία

ΔΕφΑθ 624/2014 Πρόστιμο ΚΒΣ. Παρέμβαση. Παραγραφή : Απαράδεκτη η πρόσθετη παρέμβαση ελλείψει εννόμου συμφέροντος. Ο χρόνος παραγραφής παρατάθηκε νόμιμα μόνο μια φορά με το ν.3513/2006 μέχρι 31.12.2008. Οι προβλεπόμενες με μεταγενέστερες διατάξεις παρατάσεις του χρόνου παραγραφής αφορούν τις φορολογικές υποθέσεις , στις οποίες η προθεσμία παραγραφής έληγε πρωτογενώς στις 31.12.2008 και όχι αυτές στις οποίες η προθεσμία παραγραφής έληγε στην ανωτέρω ημερομηνία μετά από προηγηθείσα παράταση του ν.3513/2006.
ΔΕφΑθ 6139/2014 Διοικητική σύμβαση. Αγωγή. Ενεχυρίαση – εκχώρηση απαιτήσεων. Εξόφληση αλληλόχρεου λογαριασμού : Μετά την ενεχυρίαση των απαιτήσεων που απέρρεαν από εγκεκριμένους λογαριασμούς – πιστοποιήσεις και τη σχετική αναγγελία στον οφειλέτη, αποκλειστικός δικαιούχος των απαιτήσεων αυτών και των παρεπόμενων αξιώσεων τους, που απέρρεαν από τις ανωτέρω πιστοποιήσεις, κατέστη η εκδοχέας Τράπεζα, η οποία μόνη ενομιμοποιείτο σε άσκηση αγωγής και όχι η ενάγουσα εταιρεία (εκχωρήτρια). Η ενάγουσα αποξενώθηκε και δεν εδικαιούτο να αναμειχθεί πλέον σ’ αυτές, έστω και αν εξόφλησε  πλήρως τον αλληλόχρεο λογαριασμό, για τον οποίο είχε χωρήσει η ενεχυρίαση των εν λόγω πιστοποιήσεων.
ΔΕφΑθ 6131/2014. Διοικητική σύμβαση. Ποινική ρήτρα λόγω πλημμελούς εκτελέσεως συμβάσεως. Μείωση ποινής κατ’ άρθρο 409 ΑΚ : Η κρίση του Δικαστηρίου για το χαρακτηρισμό της ποινής ως δυσανάλογα μεγάλης και στη συνέχεια για το μέτρο κατά το οποίο αυτή πρέπει να μειωθεί, λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά περιστατικά που συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.
ΔΠρΑθ 3307/2014 Άρση των προβλεπόμενων στο άρθρο 14 του ν. 2523/1997 περιοριστικών μέτρων: Με την 3307/2014 απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε εν μέρει δεκτή προσφυγή του προσφεύγοντος και ακυρώθηκε η ΔΝΥ 111331 ΕΞ 2013 ΕΜΠ/5-08-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία απορρίφθηκε η 25571/11-06-2013 αίτησή του περί άρσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 14 του ν. 2523/1997 περιοριστικών μέτρων, που του είχαν επιβληθεί με την 19773/2-05-2013 πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, λόγω της ιδιότητας του ως διευθύνοντος συμβούλου εταιρείας, η οποία, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν διενεργηθέντος εξωλογιστικού προσδιορισμού των εισοδημάτων της, δεν απέδωσε φόρο εισοδήματος και φόρο προστιθέμενης αξίας, που υπερέβαινε τα όρια του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄179), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το ν. 3296/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄253).  Κρίθηκε ότι, η φορολογική αρχή δεν απέδειξε ότι η ως άνω εταιρεία κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο προσφεύγων διατέλεσε διευθύνων σύμβουλος αυτής, δεν απέδωσε Φ.Π.Α. το συνολικό ύψος του οποίου υπερβαίνει το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
ΣτΕ 108/2015 εν συμβουλίω (Β΄Τμήμα) επί προδικαστικού ερωτήματος: Απάντηση επί προδικαστικού ερωτήματος με απόφαση εν συμβουλίω - Η σωρευτική επιβολή πρόσθετου φόρου και ειδικού προστίμου λόγω αχρεώστητης επιστροφής Φ.Π.Α., δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 4 του 7ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ούτε στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Κατά την έννοια των άρθρων 1 παρ.2 του ν.3900/2010 και 34Α παρ.1 και 34Β παρ.1 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύουν, εφόσον πρόκειται για ερώτημα είτε προδήλως απαράδεκτο είτε με πρόδηλη την απάντηση που προσήκει σε αυτό, το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να κρίνει επί αυτού και με απόφαση σε συμβούλιο, έστω και χωρίς προηγούμενη δημοσίευσή του στον ημερήσιο τύπο, αν δεν οδηγεί, βέβαια, στην κήρυξη νόμου ως αντισυνταγματικού. Η σωρευτική επιβολή πρόσθετου φόρου και ειδικού προστίμου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 (παρ. 2) και 6 (παρ. 1) του ν. 2523/1997, λόγω αχρεώστητης επιστροφής Φ.Π.Α., δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 4 του 7ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ούτε στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. (πηγή Διοικ.Πρωτ, Διοικ.Εφετ.Αθηνών & ΣτΕ)

Σχόλια