Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου

ΑΠ 124/2011 (ποιν): Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου: «Κατά το άρ. 308 παρ. 1 εδ. α' του ΠΚ, όποιος με πρόθεση προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Αν η κάκωση ή η βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με φυλάκιση το πολύ έξι μηνών ή με χρηματική ποινή, και αν είναι ασήμαντη τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το έγκλημα της απλής σωματικής βλάβης διαβαθμίζεται, αναλόγως της σπουδαιότητάς της, σε απλή (ή ελαφρά), σε εντελώς ελαφρά, η οποία, χωρίς να είναι εντελώς επουσιώδης, έχει όλως επιπόλαιες συνέπειες και σε ασήμαντη, η οποία είναι αυτή που έχει ήπιες συνέπειες. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρ. 309 του ίδιου Κώδικα, αν η πράξη του αρ. 308 τελέστηκε με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική του βλάβη (άρ. 310 παρ.2), επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 312 του ΠΚ "αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και α) όποιος με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξενεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο έβδομο του ...". Το ως άνω έγκλημα της σωματικής βλάβης ανηλίκου και αδυνάτου προσώπου, δεν αποτελεί διακεκριμένη περίπτωση του βασικού του άρθρου 308 του ΠΚ, αλλά είναι ιδιώνυμο και συνεπώς έχει αυθυπαρξία και αυτοτέλεια έναντι της απλής σωματικής βλάβης, επί της οποίας υπερισχύει, λόγω της σχέσεως ειδικότητας. Υλικό αντικείμενο του άνω εγκλήματος είναι αφενός μεν κάθε ανήλικος από τη γέννηση του μέχρι τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας του, αφετέρου δε κάθε πρόσωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Εξάλλου λόγω του επικουρικού χαρακτήρα της ως άνω διάταξης αυτή υποχωρεί έναντι των πράξεων των άρθρων 308Α, 310 και 311 του ΠΚ, έχει όρους και έναντι της πράξης του προαναφερομένου άρθρου 309 του ΠΚ, σύμφωνα με το οποίο στον υπαίτιο της πράξης αυτής επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Δηλονότι η προβλεπόμενη από το άρθρο 309 του ΠΚ αξιόποινη πράξη είναι επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 308, χαρακτηριστικό της οποίας είναι ο τρόπος τέλεσης της που μπορεί να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο της ζωής του ή βαριά σωματική βλάβη. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όταν οι υπαίτιες ενέργειες του δράστη που γίνονται ταυτόχρονα και μπορούν να υπαχθούν στις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται με την ίδια ποινή (φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών) από τα άρθρα 309 και 312 του ΠΚ, τότε θα εφαρμοσθεί το τελευταίο άρθρο ως ειδικότερη διάταξη σε σχέση με τα άρθρα 309 ΠΚ της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (lex specialis derogat legi generali). Δεν μπορεί δε να γίνει λόγος περί εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας, καθόσον στην εν λόγω περίπτωση αμφότερες οι ποινικές διατάξεις (άρθρα 309 και 312 του ΠΚ) προβλέπουν την ίδια ακριβώς ποινή (φυλάκιση από τρεις μήνες έως πέντε έτη)». (areiospagos.gr)

Σχόλια